วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ติดดาบปชช.ผ่านร่าง ก.ม.คุ้มครองผู้ชี้เบาะแส ร่วมต่อต้านทุจริต

ครม.เห็นชอบ ติดดาบปชช. ร่วมต่อต้านทุจริต เห็นชอบหลักการร่างก.ม.มาตราคุ้มครองผู้ชี้เบาะแส มีสาระสำคัญปกปิดมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ชี้เบาะแสได้

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 24 ต.ค. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบหลักการร่างพ.ร.บ.การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เสนอ เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการ และกลไกส่งเสริมสนับสนุน และรับรองการรวมตัวของประชาชนในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ซึ่งเป็นร่างพ.ร.บ.ที่จัดทำขึ้น ตามมาตรา 63 และมาตรา 278 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติไว้ให้ครม.ดำเนินการให้หน่วยงานของรัฐที่ครม.กำหนดให้มีการจัดทำร่างกฎหมายที่จำเป็น โดยสาระสำคัญร่างดังกล่าว กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คตป.) มีเลขาธิการ ป.ป.ท.เป็นประธาน ขณะที่กรรมการ ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ขณะที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายกฯเป็นผู้แต่งตั้ง จำนวน 4 คน และมีกรรมการจากภาคประชาสังคม จำนวน 4 คน รวมถึงกำหนดให้รัฐจัดหางบประมาณสนับสนุนในการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตของประชาชน

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า พร้อมกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภาคประชาชน เช่น ปกปิดมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ชี้เบาะแสได้ ห้ามปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ชี้เบาะแส รวมถึงบุคคลใกล้ชิด อย่างกรณีถูกฟ้องร้องดำเนินการคดีให้มีการช่วยเหลือจัดหาทนายความและให้คำปรึกษา และมีการกำหนดให้มีบทลงโทษกรณีกระทำผิดต่อชีวิตร่างกายต่อผู้ชี้เบาะแส หรือบุคคลที่มีสัมพันธ์ใกล้ชิดตามประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงกำหนดให้มีการเพิ่มโทษอีกครึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น ในความผิดกรณีผู้มีอำนาจเหนือการปฏิบัติของผู้ชี้เบาะแส กระทำเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน ข่มขู่ หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ชี้เบาะแส แจ้งเบาะแสอันเป็นเท็จ เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดนำข้อมูลของผู้ชี้เบาะแส หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมไปเปิดเผย ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือประชาชน และได้กระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรอันมิชอบด้วยกฎหมาย.

ครม.เห็นชอบ ติดดาบปชช. ร่วมต่อต้านทุจริต เห็นชอบหลักการร่างก.ม.มาตราคุ้มครองผู้ชี้เบาะแส มีสาระสำคัญปกปิดมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ชี้เบาะแสได้ 24 ต.ค. 2560 16:49 24 ต.ค. 2560 17:38 ไทยรัฐ