วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
‘เข็มชัย ชุติวงศ์’ อสส.คนใหม่แถลง 5 นโยบายบริหารงาน

‘เข็มชัย ชุติวงศ์’ อสส.คนใหม่แถลง 5 นโยบายบริหารงาน

  • Share:

‘เข็มชัย’ แถลงนโยบาย 5 ด้าน เพื่อให้การบริหารราชการอัยการสูงสุดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับความพึงพอใจ เสมอภาค...

วันที่ 24 ต.ค.60 ที่ห้องประชุม 120 ปี อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด แถลงนโยบายการบริหารงาน โดยมีผู้บริหาร จำนวน 250 คน ประกอบด้วย รองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการ อัยการ อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ อัยการพิเศษฝ่าย เลขานุการอัยการสูงสุด เลขานุการรองอัยการสูงสุด เลขานุการผู้ตรวจการอัยการ และผู้อำนวยการสำนักงานในส่วนกลาง เข้าร่วมฟังการประชุมและแถลงนโยบายการบริหารงานของอัยการสูงสุด นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดผ่านทาง Video Conference ไปยังสำนักงานอัยการภาค 1-9 และถ่ายทอดผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศได้รับฟังการแถลงนโยบายในการบริหารราชการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการดำเนินงานต่างๆ ของอัยการสูงสุด อีกทั้งเพื่อให้การบริหารราชการอัยการสูงสุดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดการคุ้มค่า และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับความพึงพอใจ เสมอภาค และมีผลต่อเนื่อง โดยนโยบายการบริหารงาน แบ่งเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย

นโยบายด้านการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
1.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต้นแบบ (Model Strategies) และมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในด้านการป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
2.การเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ การนำหลักนิติธรรมมาใช้ในการพัฒนาที่ยั่งยืน (Rule of law for Sustainable Development) และการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก่สังคม
3.ให้ความช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของคนในชนบท ทำให้การบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.สนับสนุนการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนจนได้เข้าถึงความยุติธรรม

นโยบายด้านการพัฒนาองค์กรอัยการ
1.พัฒนาบุคลากรขององค์กรอัยการ ทั้งข้าราชการอัยการและข้าราขการธุรการให้เป็นคนเก่งและคนดี พัฒนาพนักงานอัยการให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2.สร้างระบบการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส กำกับดูแลผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต
3.นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถรองรับการให้บริการแก่ประชาชนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ของรัฐบาล
4.ส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงบทบาท หน้าที่ขององค์กรอัยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีสำคัญที่ประชาชนสนใจ จัดให้มีการติดต่อสื่อสารรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในองค์กรอัยการสูงผู้บริหารและผู้บริหารสู่บุคลากรในองค์กร

นโยบายด้านบริหารกระบวนการยุติธรรม
1.ร่วมมือกับองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.พัฒนาประสิทธิภาพในการสอบสวนและสั่งคดีของพนักงานอัยการ ให้มีความเที่ยงธรรมและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3.สนับสนุนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ของคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ประสบความสำเร็จเป็นรูปประธรรม
4.ดำเนินการให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพัฒนางานด้านการปราบปรามการทุจริตอาชญากรรมข้ามชาติ คดีค้ามนุษย์ คดียาเสพติด และคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สามารถลงโทษผู้กระทำผิดได้อย่างเด็ดขาดจริงจัง

นโยบายด้านการรักษาประโยชน์ของรัฐ
1.ทำหน้าที่ทนายแผ่นดินในการรับว่าต่าง แก้ต่าง ในคดีแพ่ง คดีปกครองอย่างมืออาชีพ รวมทั้งการตรวจร่างสัญญาและเป็นที่ปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่ใช้บริการได้ประโยชน์สูงสุด
2.ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐในการทำโครงการ หรือกิจการต่างๆในรูปแบบของคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ในประเด็นปัญหาทางกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ
3.เป็นที่ปรึกษากฎหมายที่มีประสิทธิภาพให้แก่รัฐบาลในการดำเนินคดีความต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

นโยบายด้านต่างประเทศ
1.ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและให้ความช่วยเหลือต่างประเทศในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและความช่วยเหลือทางอาญา ตลอดจนเป็นผู้แทนหน่วยงานของรัฐในไทย ในการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนและขอความช่วยเหลือทางอาญาจากต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้อาชญากรทั้งหลายไม่สามารถมีที่หลบซ่อนได้ในโลกนี้
2.พัฒนาการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมระดับโลกและระดับภูมิภาคเพื่อยกระดับองค์กรอัยการไทยสู่ระดับสากล เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรอัยการประเทศอื่นๆ เพื่อความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้