วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พลิกวิกฤติสู่โอกาส ‘ขาดทุนเป็นการได้กำไร’ พัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน

วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เล่าว่า ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่ผมสัมผัสรับรู้และมองเห็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยทุกวัน เมื่อผมเติบโตขึ้นผมก็มีความคิดว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะอะไร ทำอะไร เราก็อยากมีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นด้วยเช่นกัน สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวผมเอง

หนึ่งในความภูมิใจของผม คือการได้ถวายงานพระองค์ท่าน ผ่านการดำเนินงานโรงสีข้าวรัชมงคล โรงสีตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานให้เราก่อตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนา เมื่อครั้งเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ซึ่งภายหลังจากดำเนินงานมาได้ระยะหนึ่ง ประสบกับสภาวะขาดทุน และเมื่อครั้งมีโอกาสได้ทูลเกล้าฯ ถวายรายงานให้พระองค์ทรงทราบ พระองค์มีพระราชดำรัสให้กำลังใจกับพวกเราว่า “ขาดทุนเป็นการได้กำไรของเรา”

พวกเราจึงน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์มาคิดว่า อย่างน้อยเราต้องมีกำลังใจ แม้ว่าจะขาดทุนในเชิงผลประกอบการ แต่กำไรคือการที่เราได้ช่วยเหลือ รวมถึงแบ่งปันองค์ความรู้และสิ่งต่าง ๆ ให้แก่พี่น้องชาวนา ด้วยกำลังใจจากสิ่งเหล่านี้ ทำให้เราพยายามแก้ไขปัญหาจนปัจจุบัน เราสามารถช่วยเหลือพี่น้องชาวนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

นอกเหนือจากการคิดให้องค์กรของเราประสบความสำเร็จแล้ว สิ่งที่เราคิดต่อยอดคือการช่วยเหลือคนอื่น ๆ โดยสิ่งหนึ่งที่ทำให้องค์กรเราประสบความสำเร็จคือ องค์ความรู้ ระบบการผลิตที่ดี เราจึงอยากแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้กับประชาชนและชุมชน เพื่อเป็นความรู้ให้คนในชุมชนมีความสามารถในการประกอบอาชีพ จึงเป็นที่มาของโครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์

"แม้ว่าจะขาดทุนในเชิงผลประกอบการ
แต่กำไร คือ การที่เราได้ช่วยเหลือ
รวมถึงแบ่งปันองค์ความรู้และสิ่งต่าง ๆ
ให้แก่พี่น้องชาวนา ด้วยกำลังใจจากสิ่งเหล่านี้
ทำให้เราพยายามแก้ไขปัญหา จนปัจจุบัน
เราสามารถช่วยเหลือพี่น้องชาวนา
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน"

โดยนำองค์ความรู้ ไปช่วยชุมชน โอทอปและเอสเอ็มอีเพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ซึ่งถือเป็นภาคส่วนสำคัญที่มีบทบาทต่อการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ กระจายรายได้สู่ชุมชน ช่วยสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จากพระบรมราโชวาทของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานไว้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2533 ความว่า

“ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลามแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลาย ๆ คนหลาย ๆ ทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอน ทำลายความเจริญและความสำเร็จของการงาน”

ทั้งนี้ องค์กรของเราได้ยึดถือและนำมาปฏิบัติ ซึ่งคนในองค์กรเองมีความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกันไป เมื่อมีปัญหาเราก็สามารถแก้ไขสิ่งนั้นได้ หากมีความสามัคคีช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาของแต่ละคนก็จะผ่านพ้นภาวะวิกฤติ และปัญหาไปได้นั่นเอง

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์
คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เล่าว่า ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่ผมสัมผัสรับรู้และมองเห็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.... 24 ต.ค. 2560 12:30 24 ต.ค. 2560 13:56 ไทยรัฐ