วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กระบี่คู่สุดท้าย

โดย สหบาท

พิธีพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมา พระราชทานครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2493 ภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อ 5 พ.ค. เพียง 2 สัปดาห์

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่บรรดานักเรียนนายร้อยตำรวจต่อเนื่องยาวนานตลอด 70 ปี

กระทั่งวันที่ 17 ม.ค.2554 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทำพิธีพระราชทานกระบี่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

มีตัวแทนนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นักเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรืออากาศ และนักเรียนนายร้อยตำรวจเหล่าละ 2 นาย

เข้ารับพระราชทานกระบี่จาก พระหัตถ์พระองค์คู่สุดท้าย ในประวัติศาสตร์รัชกาลที่ 9

พระองค์มีพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งว่า

“...หน้าที่สำคัญที่รอท่านอยู่เบื้องหน้านั้น กล่าวโดยสรุป ได้แก่การจรรโลงรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ ทุกคนจึงต้องตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่นั้นให้เต็มกำลังความรู้ความสามารถ และให้เที่ยงตรง ถูกต้อง เป็นธรรม

อีกอย่างหนึ่งจะต้องเข้าใจด้วยว่า การปฏิบัติงานของท่าน จำเป็นต้องได้รับการร่วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่าย ท่านจึงต้องระมัดระวังประพฤติปฏิบัติตัวให้ดี ให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือได้ ถ้าทำได้ดังนี้ งานในภาระหน้าที่ทุกอย่างก็จะสำเร็จผลที่พึงประสงค์ คือ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และชาติบ้านเมืองมีความมั่นคงปลอดภัย...”

ตัวแทนของนักเรียนนายร้อยตำรวจ 2 นาย “คู่สุดท้าย” ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณครั้งนั้น คือ พ.ต.ต.ปรัชญา กัมลาศพิทักษ์ หัวหน้านักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 62 ปัจจุบัน รรท.สว.สายตรวจและอารักขา กก.ม้า บก.สปพ. และ ว่าที่ พ.ต.ต.กันต์กวี อดุลยาศักดิ์ สว.กก.1 บก.ป. หัวหน้านักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 63

ทั้งคู่มีความรู้สึกไม่แตกต่างกัน คือ ความภาคภูมิใจและตื่นเต้นที่สุดในชีวิต และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ พร้อมน้อมนำพระบรมราโชวาทไปเป็นแรงผลักดันในการปฏิบัติหน้าที่

เป็นข้าราชการตำรวจที่ดีตอบแทนคุณในหลวงรัชกาลที่ 9.


สหบาท

พิธีพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 24 ต.ค. 2560 11:04 24 ต.ค. 2560 14:55 ไทยรัฐ