วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โรงเรียน ตชด.

โรงเรียน ตชด.

  • Share:

พวกผมเกิดในห้วงที่พ่อรับราชการเป็นตำรวจตระเวนชายแดน ห้วงหนึ่ง พ่อทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สมัยนั้น การทำหน้าที่ตระเวนแถบชายแดน ตชด. พบปัญหาหลายอย่าง อย่างหนึ่งก็คือ สื่อสารกับชนกลุ่มน้อยแทบไม่ได้ เมื่อสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง การทำงานของ ตชด. ก็เป็นไปอย่างลำบาก วิธีแก้ไขก็คือ ต้องให้การศึกษากับผู้คนและเยาวชนตามชายแดน

โรงเรียน ตชด. หลายแห่งมีชื่อว่า โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์และโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์คือโรงเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานเงินก่อสร้าง เป็นอาคารเรียนแบบถาวรสำหรับเด็กนักเรียนชาวเขา ส่วนโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ก็คือ โรงเรียน ตชด. ซึ่งสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเงินก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวรสำหรับเด็กนักเรียนชาวเขา

ตชด. ที่ไปทำหน้าที่เป็นครู หน่วยก็จะคัดกำลังพลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นครู ที่สามารถไปใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านได้เหมือนชาวเขาและชนกลุ่มน้อยทั่วไป ก่อนจะไปเป็นครู เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จะมาช่วยอบรม ตชด. ถึงความรู้ในหน้าที่ครู เทคนิคการสอนและการบริหารโรงเรียน ถึงตอนปิดเทอมก็ให้ครู ตชด. เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้มีความสามารถในการสอนได้เทียบเท่ากับโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือ 40 ปี โรงเรียน ตชด. ของ พล.ต.ท.เจริญฤทธิ์ จำรัสโรมรัน อดีต ผบช. ตชด. มีข้อความตอนหนึ่งว่า “...เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแปรพระราชฐานครั้งแรก ไปประทับแรมที่พระตำหนักดอยบวกห้า ซึ่งกรมป่าไม้สร้างถวายด้านหลังดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ยังไม่ได้สร้าง และได้เคยใช้สถานที่นี้เป็นสถานที่รับรอง ดร.ซูกาโน อดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เป็นพระราชอาคันตุกะ

ระหว่างทางเสด็จพระราชดำเนิน ครูโรงเรียน ตชด. ได้นำนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง บ้านดอยปุย ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียน ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 มาเข้าแถวรับเสด็จ เมื่อรถพระที่นั่งผ่าน ได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวาย รถพระที่นั่งหยุด และได้รับสั่งถามผู้ตามเสด็จว่า ใครเป็นผู้สอนให้เด็กชาวเขาร้องเพลง

ทรงได้รับคำตอบว่า ตชด.เป็นผู้สอน และได้มาตั้งโรงเรียนสอนชาวเขาเผ่าม้งที่ดอยปุย ได้รับสั่งถามต่อไปว่าเป็นความคิดของใคร มีผู้กราบ บังคมทูลฯ ว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ริเริ่ม ต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่โรงเรียน ตชด.ดังกล่าว และได้รับพระมหากรุณาธิคุณตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

วันหนึ่ง ข้าพเจ้าได้ไปปฏิบัติหน้าที่เวรนายตำรวจราชสำนัก ณ ตำหนักจิตรลดา และได้ถวายรายงานตามระเบียบ ทรงรับสั่งถามเรื่องโรงเรียน ตชด. ทรงถามถึงเหตุผลต่างๆ ข้าพเจ้าได้กราบบังคมทูลอย่างย่อๆว่าคงต้องใช้เวลากราบบังคมทูลฯ นานพอสมควร

ภายหลังเมื่อเสด็จกลับจากพระราชกิจแล้ว ได้โปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าบนพระตำหนักและได้ถวายรายงานโดยละเอียดถึงความเป็นมา และความจำเป็นที่ต้องตั้งโรงเรียน ตชด. เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของชาติบ้านเมืองในอนาคต”

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โรงเรียน ตชด. ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง ครั้งแรกเมื่อ 10 เมษายน 2505 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเงินให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 5 ค่ายดารารัศมี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 13,500 บาท สำหรับก่อสร้างโรงเรียนชาวเขาเผ่าเย้าที่บ้านแก่รามัน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โรงเรียนแห่งนี้ได้รับพระราชทานนามว่า โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1

1 กุมภาพันธ์ 2506 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานเงินให้แก่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 5 ค่ายดารารัศมี 30,000 บาท เพื่อใช้ก่อสร้างโรงเรียนสอนหนังสือชาวเขาเป็นครั้งแรกที่บ้านแม้วดอยปุย ต.บ้านโป่ง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยได้พระราชทานนามว่า โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 หลังจากนั้นได้พระราชทานเงินเพิ่มเติมอีกตามลำดับเพื่อสร้างโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง

เยาวชนตามชายแดนนั้น แม้แต่จะพูดภาษาไทยก็ยังไม่เป็น การพัฒนาตนเองทำแทบไม่ได้ เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ทำให้มีความรู้ที่นำไปใช้พัฒนาตนเองและได้ร่วมพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าได้จนทุกวันนี้.


นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
songlok1997@gmail.com 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้