วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แบ่งรองนายกฯจัดทำงบปี62 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งจะบูรณาการระหว่างนโยบาย หน้าที่ของหน่วยงาน และพื้นที่ ประกอบด้วย 24 แผนงาน ทั้งนี้ ได้กำหนดให้หน่วยงานต้องมีแผนแม่บทระยะปานกลางและยาว ซึ่งต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมถึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12, เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกรอบความคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0, นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ, นโยบายสำคัญของรัฐบาล อีกทั้งต้องน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณด้วย

ทั้งนี้ ครม.ได้เห็นชอบให้รองนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 คน เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ 6 คณะ ดูแลการบูรณาการ 23 แผนงาน เช่น 1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ดูแลการบูรณาการ 4 แผนงาน ได้แก่ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม, การบริหารจัดการน้ำ และการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและค้ามนุษย์ เป็นต้น.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24 ต.ค. 2560 08:03 24 ต.ค. 2560 08:37 ไทยรัฐ