วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อบรมคนพิการเตรียมพร้อมเข้าทำงาน พบสถานประกอบการไม่จ้างตาม ม.33

อบรมคนพิการเตรียมพร้อมเข้าทำงาน พบสถานประกอบการไม่จ้างตาม ม.33

  • Share:
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ-มูลนิธิพระมหาไถ่จัดติว

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดอบรม “เตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3” ภายใต้โครงการพัฒนากลไกการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐและเอกชนว่า ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 มีบทบัญญัติเพื่อสร้างโอกาสและคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการอย่างทั่วถึง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายตามมาตรา 33 จำนวน 13,000 แห่ง และต้องรับคนพิการเข้าทำงานกว่า 63,000 คน จากข้อมูลจนถึงกลางเดือน ต.ค.2560 มีคนพิการทำงานแล้ว 35,570 คน คิดเป็นร้อยละ 56 และตามมาตรา 35 จำนวน 11,322 คน คิดเป็นร้อยละ 18 อย่างไรก็ตาม ยังมีสถานประกอบการส่วนหนึ่งไม่สามารถจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 ได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ ความรู้ในด้านสิทธิ สวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงาน ทำให้คนพิการขาดโอกาสในการเข้าทำงาน

อธิบดี พก.กล่าวว่า พก.ได้ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ จัดอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 เพื่อให้คนพิการได้เข้าสู่กระบวนการประเมินทักษะและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ และเพื่อให้คนพิการได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการ รวมถึงให้คนพิการได้ทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความพิการ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนพิการอย่างยิ่ง และยังเป็นการลดปัญหาการปรับตัวของคนพิการเมื่อเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ ทำให้คนพิการสามารถทำงานในสถานประกอบการได้อย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างโอกาสให้คนพิการพร้อมออกสู่สังคมอย่างภาคภูมิ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้