วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พระมหากษัตริย์..ปราชญ์แห่งน้ำ

พระมหากษัตริย์..ปราชญ์แห่งน้ำ

โดย สะ-เล-เต
24 ต.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:


พระปรีชาสามารถด้านการบริหารจัดการน้ำของในหลวงรัชกาล ที่ 9 เป็นที่ประจักษ์จนกลายเป็น “ศาสตร์พระราชา” ให้หน่วยงานภาครัฐ อย่างกรมชลประทานนำมาใช้แก้ปัญหาในพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ

พื้นที่ต้นน้ำ มีพระราชดำริในการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำและป่า ด้วยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น หรือฝายต้นน้ำ (CHECK DAM) กรมชลประทานได้น้อมนำเรื่องนี้มาทำการศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ มาต่อยอดขยายผลดำเนินการในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ...พื้นที่ต้นน้ำบริเวณชายขอบป่า มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ อุทกภัย รักษาระบบนิเวศลำน้ำ และสร้างอาชีพเสริมให้ราษฎร อาทิ เขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครนายก เป็นต้น

พื้นที่กลางน้ำ มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการพัฒนาหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของปัญหา ไม่ว่าการสร้างเขื่อน ฝาย แก้มลิง สระเก็บน้ำ อาทิ โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลพบุรี เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค การเกษตร บรรเทาอุทกภัยทั้งในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำเจ้าพระยา...ส่วนพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ มีพระราชดำริแก้ไขปัญหาด้วยแก้มลิง

พื้นที่ปลายน้ำ มีปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลาก เพราะมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ จะไหลมารวมกันก่อนออกสู่ทะเล ได้พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหลายครั้ง และกรมชลประทานได้น้อมนำมาดำเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

นอกจากนี้ พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ กรมชลประทานได้นำแนวพระราชดำริแก้มลิงมาดำเนินโครงการแก้มลิงในพื้นที่ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม

นี่เป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของพระปรีชาสามารถ จึงไม่แปลกใจที่ทั่วโลกยกย่องให้พระองค์ทรงเป็น...พระมหากษัตริย์ ปราชญ์แห่งน้ำ.

สะ–เล–เต