วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ย้ายนายอำเภอระดับสูง

ย้ายนายอำเภอระดับสูง

โดย ซี.12
24 ต.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:


แล้วมาถึงคำสั่งย้ายนายอำเภอระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาในตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) จำนวน 136 ราย โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ดังนี้

1.นายศรัทธา ทองคำ นอภ.คลองท่อม กระบี่ เป็น นอภ.เมืองกระบี่

2.นายไพศาล ศรีเทพ นอภ.ชานุมาน อำนาจเจริญ เป็น นอภ.คลองท่อม กระบี่

3.นายวิฑูรย์ สิรินุกูล นอภ.ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร เป็น นอภ.เมืองกาญจนบุรี

4.นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นอภ.ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี เป็น นอภ.เลาขวัญ กาญจนบุรี

5.นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นอภ.หัวตะพาน อำนาจเจริญ เป็น นอภ.เขาวง กาฬสินธุ์

6.นายชาญชัย ศรศรีวิชัย นอภ.เมืองเพชรบูรณ์ เป็น นอภ.เมืองกาฬสินธุ์

7.นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นอภ.นาดูน มหาสารคาม เป็น นอภ.ยางตลาด กาฬสินธุ์

8.นายองอาจ สังคหัตถากร นอภ.ไทรงาม กำแพงเพชร เป็น นอภ.เมืองกำแพงเพชร

9.นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นอภ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี เป็น นอภ.หนองสองห้อง ขอนแก่น

10.นายประสิทธิ์ อินทโชติ นอภ.สิรินธร อุบลราชธานี เป็น นอภ.มะขาม จันทบุรี

11.นายฐิติเทพ บุณยรัตพันธุ์ นอภ.บางมูลนาก พิจิตร เป็น นอภ.ท่าใหม่ จันทบุรี

12.นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นอภ.แสวงหา อ่างทอง เป็น นอภ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

13.นายธีระ พรชูตรง นอภ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา เป็น นอภ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา

14.นายกฤษณพันธ์ เดชครุธ นอภ.สัตหีบ ชลบุรี เป็น นอภ.เมืองชลบุรี

15.นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นอภ.รามัน ยะลา เป็น นอภ.สัตหีบ ชลบุรี

16.นายยุทธพร พิรุณสาร นอภ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น เป็น นอภ.เมืองชัยนาท

17.นายวิโรจน์ เทพพิทักษ์ นอภ.ทุ่งตะโก ชุมพร เป็น นอภ.สวี ชุมพร

18.นายสมศักดิ์ คณาคำ นอภ.แม่จัน เชียงราย เป็น นอภ.แม่สาย เชียงราย

19.นางวันดี ราชชมภู นอภ.ป่าแดด เชียงราย เป็น นอภ.แม่จัน เชียงราย

20.นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นอภ.จอมทอง เชียงใหม่ เป็น นอภ.หางดง เชียงใหม่

21.นายสุทิน จันทร์งาม นอภ.แม่วาง เชียงใหม่ เป็น นอภ.จอมทอง เชียงใหม่

22.นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นอภ.บางบาล พระนครศรีอยุธยา เป็น นอภ.แม่ริม เชียงใหม่

23.นางสาวภัทราพร ลายจุด นอภ.แม่ออน เชียงใหม่ เป็น นอภ.สันป่าตอง เชียงใหม่

24.นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นอภ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ เป็น นอภ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

25.นายอรุณ ศรีใส นอภ.ระแงะ นราธิวาส เป็น นอภ.ดอยหล่อ เชียงใหม่

26.นายสมเกียรติ ดวงมณี นอภ.สิเกา ตรัง เป็น นอภ.ห้วยยอด ตรัง

27.นายพรชัย สุขโสม นอภ.ป่าบอน พัทลุง เป็น นอภ.กันตัง ตรัง

28.นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นอภ.บางเลน นครปฐม เป็น นอภ.เมืองตราด

29.นายทศพล สินยบุตร นอภ.ผาขาว เลย เป็น นอภ.เกาะช้าง ตราด

30.นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นอภ.งาว ลำปาง เป็น นอภ.แม่สอด ลำปาง

31.นายยุทธนา โพธิวิหค นอภ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน เป็น นอภ.บางเลน นครปฐม

32.นายยงยุทธ สวนทอง นอภ.ดอนตูม นครปฐม เป็น นอภ.สามพราน นครปฐม

33.นายกำธร เวหน นอภ.เกาะช้าง ตราด เป็น นอภ.ดอนตูม นครปฐม

34.นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นอภ.ครบุรี นครราชสีมา เป็น นอภ.ปากช่อง นครราชสีมา

35.นายสุพจน์ แสนมี นอภ.ราษีไศล ศรีสะเกษ เป็น นอภ.ครบุรี นครราชสีมา

36.นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นอภ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ เป็น นอภ.ด่านขุนทด นครราชสีมา

37.นายบัลลังก์ ไวทยาวันศิริ นอภ.โพนทอง ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.โชคชัย นครราชสีมา

38.นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นอภ.บุณฑริก อุบลราชธานี เป็น นอภ.ชุมพวง นครราชสีมา

39.นายพุทธ กฤชคงพันธุ์ นอภ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช เป็น นอภ.ฉวาง นครศรีธรรมราช

40.นายยงยุทธ จิตสำรวย นอภ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช เป็น นอภ.สิชล นครศรีธรรมราช

41.นายถิรนาท เอสะนาชาตัง นอภ.สิชล นครศรีธรรมราช เป็น นอภ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

42.นางวัชราภรณ์ แตงหมี นอภ.ทุ่งหัวช้าง ลำพูน เป็น นอภ.ตากฟ้า นครสวรรค์

43.นายอมร บริรักษ์เลิศ นอภ.โกสัมพีนคร กำแพงเพชร เป็น นอภ.ตาคลี นครสวรรค์

44.นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นอภ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์ เป็น นอภ.ลาดยาว นครสวรรค์

45.นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นอภ.บางใหญ่ นนทบุรี เป็น นอภ.บางบัวทอง นนทบุรี

วันต่อไปโปรดติดตามอีกชุดใหญ่.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้