วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
หน้าที่ของพลเมืองพึงปฏิบัติ

หน้าที่ของพลเมืองพึงปฏิบัติ

โดย สายล่อฟ้า
24 ต.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

ถ้ามีหลักคิด สู่ความสำเร็จแน่

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในหลายวาระในหลายมติล้วนมีคุณประโยชน์ที่ควรนำกลับไปคิดและปฏิบัติ

เพราะเป็นหลักคิดที่กลั่นกรองมาแล้วเป็นอย่างดี และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทุกหมู่เหล่ารวมถึงประเทศชาติอันเป็นที่รักของคนไทยทุกคน

ผมจะหยิบยกบางส่วนที่เห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องรู้และเข้าใจ

“ชาติบ้านเมืองคือชีวิต เลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติ ประเทศนั้นมิใช่หน้าที่ของบุคคลใด หมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่าย ทุกๆคนที่จักต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไป โดยสอดคล้องกัน เกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมาย มีอุดมคติอันร่วมกัน”

นี่ว่าด้วยชาติบ้านเมือง

การสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณนี้ มีหลักการใหญ่ๆที่ควรถือปฏิบัติอยู่ 4 ข้อ

ข้อแรกในการกระทำทั้งปวงต้องคำนึงถึงความมั่นคงและ ประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองยิ่งกว่าสิ่งอื่น เพราะชาติบ้านเมืองเป็นที่อยู่ ที่เกิด และเป็นที่ที่ทุกคนได้อาศัยสร้างความสุข ความเจริญทุกอย่างให้แก่ตนเอง

ข้อสองเมื่อได้รับมอบหมายการงานใดมาทำ ต้องตั้งใจกระทำให้จริง ด้วยความรับผิดชอบเต็มที่ โดยมุ่งถึงผลสำเร็จและประโยชน์ที่แท้จริงของงานนั้นๆเป็นสำคัญ

ข้อสามต้องใช้หลักวิชา ใช้เหตุผลและความถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งความคิดไตร่ตรองที่รอบคอบ ประกอบด้วยสติและปัญญา เป็นเครื่องวินิจฉัยตัดสินปัญหา ชี้แนวทางปฏิบัติอยู่เสมอ จะละเลยมิได้

ข้อสี่ต้องเข้าใจให้ชัดว่า งานทุกด้าน ทุกสิ่ง มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกันอยู่โดยทั่วทั้งหมด จึงจำเป็นต้องรู้จักร่วมมือประสานประโยชน์กับทุกฝ่าย ทุกคน อย่างเฉลียวฉลาด ด้วยความเป็นมิตร และความเมตตาปรองดองกัน

ว่าด้วยหลักการทำงานสู่ความสำเร็จ

“ชาติบ้านเมืองประกอบขึ้นด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มีอาชีพการงานต่างๆกัน บุคคลทั้งหลายนี้ แต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละอาชีพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้สมควรแก่ฐานะหน้าที่ปฏิบัติกิจการงานตามกำลังปัญญา ความสามารถให้ประสานสอดคล้อง

เพื่อผลการปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงนั้น จึงได้ประกอบพร้อมเข้าด้วยกันและเกื้อกูลส่งเสริมให้เกิดความเจริญและความมั่นคงของชาติ

ความตั้งใจพยายามทำงาน ทำประโยชน์ให้สอดคล้องกันทุกฝ่ายนี้ จัดเป็นความสามัคคีอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นความสามัคคีในชาติ

ท่านทั้งหลายควรอย่างยิ่งที่จะได้ศึกษาให้เห็นชัด พร้อมกับอบรมสร้างเสริมขึ้นในตนเองด้วยความสำนึกว่า ผู้ที่มาอยู่ในต่างประเทศ ก็มีสิทธิและหน้าที่ในการทำความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติอย่างสำคัญ”

ว่าด้วยความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทย

“การที่ประเทศของเราได้รักษาอธิปไตยและดำรงฐานะมาด้วยดีได้ตลอดมานั้น ก็ด้วยอาศัยความร่วมมือของทุกๆฝ่าย ต่างช่วยกันปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติด้วยความสามัคคีและความพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมาแล้วแต่หนหลัง

ทุกๆคนในชาติย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ถ้าแต่ละคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นผลดีที่สุดจะกระทำได้ ด้วยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแล้ว”

“ชาติของเราจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไป”

เป็นแก่นสำคัญที่ทุกคนต้องพึงตระหนัก

10 กว่าปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นแก่ประเทศนี้ ย่อมทราบกันดีอยู่แล้ว.

“สายล่อฟ้า”