วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คปพ.รุกคณะสงฆ์ทุกภาคทำแผนปฏิรูปกิจการพุทธ

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) กล่าวว่า การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาคืบหน้าไปมาก ขณะนี้ภาคการปกครองคณะสงฆ์ได้เร่งดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนากันอย่างเข้มข้น หลายภาคการปกครองคณะสงฆ์ดำเนินการเสร็จแล้ว ซึ่งทาง คปพ.เน้นย้ำว่า การเขียนแผนยุทธศาสตร์ขอให้เขียนกิจกรรมให้สอดคล้องกับ 14 โครงการใหญ่ที่มหาเถรสมาคม (มส.) ได้เห็นชอบตามที่ คปพ.เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 เช่น โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นต้น เมื่อทุกภาคจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จให้นำเสนอต่อ คปพ.ในวันที่ 30 ต.ค.นี้

พระราชวรมุนีกล่าวอีกว่า เมื่อการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์มีระบบแบบแผน มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เชื่อว่าการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจะสำเร็จลุล่วง ที่สำคัญขอย้ำให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศเน้นการทำงานที่ครบวงจร โดยต้องใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ หรือ PDCA คือ วางแผน ลงมือทำ เช็กตรวจสอบขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลจุดอ่อน จุดแข็ง โดยขอให้ทุกจังหวัดใช้ระบบนี้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่ประสบผลสำเร็จก็ใช้ระบบนี้.

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) กล่าวว่า การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาคืบหน้าไปมาก 23 ต.ค. 2560 01:32 23 ต.ค. 2560 02:41 ไทยรัฐ