วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สูตรเลื่อนไหลใน สธ.

โดย ซี.12


มีคนตั้งข้อสังเกตว่าการแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงในปีนี้มีของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการเลื่อนไหลไปตามครรลองที่ควรจะเป็นได้อย่างดีที่สุด

เมื่อย้อนกลับไปดูรายละเอียดการเสนอแต่งตั้งเข้า ครม.ก็เห็นจริงดังกล่าว และต้องยกเครดิตให้กับ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กับ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คนเก่าที่เกษียณอายุราชการออกไป ที่ร่วมมือกันจัดทำโผโยกย้ายได้ไหลลื่นไม่ติดขัดปราศจากข้อกังขา

การแต่งตั้งดังกล่าวเป็นไปแบบ 4 + 4 + 4 + 4 กล่าวคือ ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ว่างลงจากการเกษียณอายุราชการของ นพ.โสภณ เมฆธน ดังกล่าวมีการเสนอชื่อ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ตำแหน่งในระดับ อธิบดี ของกระทรวงสาธารณสุขจึงว่างลง 4 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค ของ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ที่ไปเป็นปลัดกระทรวง กับอีก 3 กรมที่เจ้าของตำแหน่งเดิมเกษียณอายุราชการคือ นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์

4 แรก ตำแหน่งอธิบดีทั้ง 4 กรมนี้ มีการเสนอชื่อ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 4 คน เข้า ครม.เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เพื่อแต่งตั้งเป็นอธิบดีในตำแหน่งที่ว่าง คือ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พญ.ประนอม คำเที่ยง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์

4 ที่สอง คือ อธิบดีที่ดำรงตำแหน่งอยู่แล้วอีก 4 กรมที่ยังไม่เกษียณอายุราชการก็ดำรงตำแหน่งนั้นต่อไป ได้แก่ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัยและ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

4 ที่สาม คือ ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ว่างตามมา แต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทั้งสิ้นทั้ง 4 ราย คือ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ โดยเสนอเข้า ครม.อนุมัติพร้อมกันในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เช่นกัน

4 สุดท้าย คือการเลือกเอา รองอธิบดี 3 กรม และ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง 1 ราย เสนอเข้า ครม. เมื่อวันที่ 19 กันยายน เพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รวม 4 รายคือ นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สูตร 4 + 4 + 4 + 4 ในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขนี้เป็นสูตรที่เหมาะสมลงตัวน่าชื่นชมทีเดียว.

“ซี.12”

มีคนตั้งข้อสังเกตว่าการแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงในปีนี้มีของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการเลื่อนไหลไปตามครรลองที่ควรจะเป็นได้อย่างดีที่สุด 22 ต.ค. 2560 12:47 22 ต.ค. 2560 15:08 ไทยรัฐ