วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สถ.เร่งช่วยเหลือชาวนา ดูแลความสะดวก-ดูแลค่าธรรมเนียม

สถ.เร่งช่วยเหลือชาวนา ดูแลความสะดวก-ดูแลค่าธรรมเนียม

  • Share:

สถ.เร่งช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา กำชับ อปท.ดูแลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้าว

วานนี้ (21 ต.ค.) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาให้มีรายได้ที่มั่นคงจากการทำนา ทั้งการดูแลราคาข้าวผ่านกลไกการตลาดและการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปลูกและเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณี กิจการรถเกี่ยวนวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ว่าเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องออกข้อบัญญัติ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการอนุญาต ซึ่งการควบคุมการประกอบกิจการรถเกี่ยวนวดข้าวที่มีลักษณะเป็นการให้บริการนอกสถานที่ประกอบการ ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก่อนเริ่มดำเนินกิจการ

ทั้งนี้ล่าสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลผลิตข้าวที่จะต้องเก็บเกี่ยวให้ทันต่อสถานการณ์ ความจำเป็นเร่งด่วน ให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถเกี่ยวนวดข้าวเข้าในพื้นที่ กรณีที่เป็นทางหลวงท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นสามารถพิจารณาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ โดยให้คำนึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทางหลวงท้องถิ่น ที่ประชาชนส่วนรวมใช้ประโยชน์ร่วมกันประกอบการพิจารณาด้วย สำหรับกรณีที่มีการกำหนดให้เก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ อาจพิจารณาตามความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดตามอำนาจหน้าที่

"การช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาให้มีรายได้ที่มั่นคงในครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวนา ซึ่งจะส่งผลต่อความสุขของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจให้กับคนในชาติอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม" นายสุทธิพงษ์ กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้