วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศรัทธาครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้

วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน ใครที่มีโอกาสได้มาเยือนเข้าไปกราบสักการบูชา “ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี” เสมือนหนึ่งมีพลังศรัทธาอยู่รายรอบมากมายอย่างบอกไม่ถูก

อนุสาวรีย์ “ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี” ตั้งโดดเด่นเป็นสง่ารับผู้มาเยือนด้วยศรัทธา สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาฯ และเป็นการตอบแทนพระคุณที่ท่านได้กำเนิดเกิดมาบนผืนแผ่นดินล้านนาเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อีกทั้งสืบต่อและสืบสานต่อพระคุณงามความดีอันใหญ่หลวงของครูบาอาจารย์ที่ท่านครูบาเจ้าอภิชัยขาวปีเคารพรัก อันเปรียบเสมือนบิดาคือพระครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย นักบุญแห่งล้านนาไทยอันยิ่งใหญ่

ซึ่งถือได้ว่าเป็นพระอาจารย์องค์แรกและองค์เดียวในชีวิตของท่าน ได้ยึดถือเอาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ ดำเนินตามรอยที่ถือเอาเป็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก...

สร้าง พัฒนา บูรณะ ซ่อมแซม คือสิ่งที่ท่านทำ

โดยมีศาสนประโยชน์มากมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่พระภิกษุ สามเณร ข้าราชการ นักเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไป

หลังจากที่ “ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี” ละสังขารได้ 32 ปี ทางวัดพระพุทธบาทผาหนามถือว่าเป็นปีมงคล โดยอ้างถึงพระสิริลักษณะของพระราชกุมาร เจ้าชายสิทธัตถะ มีลักษณะประเสริฐทั้ง 32 ประการ

และยังหมายถึงอาการครบ 32 คือ มีอวัยวะครบทุกส่วน ไม่มีส่วนใดขาดหรือเกิน ที่พระพุทธองค์ได้พิจารณาเพื่อความหลุดพ้น หยุดการปรุงแต่ง

ดังนั้น...คณะศรัทธาสาธุชนโดยการนำของพระครูสุนทรอรรถการ เจ้าอาวาส จึงประสานงานดำเนินการก่อสร้างรูปเหมือน “ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี” องค์ใหญ่ ที่มีความสูง 32 ศอก

และได้มีคณะศิษย์รวมกำลังศรัทธา สามัคคีก่อสร้างกันจนแล้วเสร็จ สำเร็จได้ ด้วยเงินทุนทั้งสิ้น 1,900,000 บาท เป็นที่ปีติยินดีอย่างยิ่งแก่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย

O O O O

คำไหว้ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี...ตั้งนะโมฯ 3 จบ

สาธุ อะหัง นะมามิ พระอภิชัยยาชะนะภิกขุ เสตะเถระ

สีละวันตา นะวะโลกุต ตะระ ธัมมะ บัณฑิตตัง กะตัง

ปุญญัง ปะติสังขาระ วะระ พุทธะสาสะนัง อะระหันตะ

โพธิสัต โต ปุญญังโณ เมนาโถ สิระสา นะมามิ

O O O O

ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาปีนี้เอง คลื่นศรัทธาล้นหลาม พุทธศาสนิกชนกว่าพันชีวิตทั้งจากจังหวัดลำพูนและใกล้เคียงต่างเดินทางไปร่วมพิธี “เปลี่ยนผ้าครองสรีระร่าง...ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี” ในงานครบรอบ 40 ปีแห่งมรณกาล

ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี เดิมชื่อ “จำปี” เกิดที่บ้านแม่ตืน อำเภอลี้ อายุได้ 16 ปี โยมแม่ก็นำไปฝากเป็นลูกศิษย์พระครูบาศรีวิชัย บรรพชาเป็นสามเณรจนอายุครบ 22 ปีก็ได้อุปสมบท ได้รับฉายาว่า “อภิชัยขาวปี” จากนั้นก็ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระครูบาศรีวิชัยมาโดยตลอด

“จำปี”...เป็นเด็กที่มีนิสัยขยันขันแข็ง เรียนก็เรียนศึกษาอย่างจริงจัง อ่อนโยน ว่านอน สอนง่าย ที่สำคัญเป็นเด็กที่มีความนอบน้อมมาก พระครูบาเจ้าศรีวิชัยมักจะใช้เวลาที่เณรจำปีรับใช้ใกล้ชิดอบรมกล่อมเกลา ถ่ายทอดความรู้ให้ด้วยความเมตตา จนกระทั่งมีความรู้เป็นลำดับๆเรื่อยมา อ่านออก เขียนหนังสือได้ และมีทักษะในการสวดมนต์ได้เป็นอย่างดี

ไม่เคยหยุดที่จะสร้าง...ไม่เคยหยุดที่จะถือเอาเป็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักผ่านแรงศรัทธาที่ผู้คนมีต่อพระพุทธศาสนา เริ่มด้วยคิดริเริ่มสร้างโรงพยาบาลลำพูน บูรณะวัดวาอารามต่างๆ สร้างโบสถ์...พัฒนาสถานที่ปฏิบัติธรรม รวมถึงบูรณะโรงเรียน โรงพยาบาลอีกหลายๆแห่ง

“ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี” มรณภาพเมื่อวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 เหนือ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2520 เวลา 16.00 น. สิริอายุได้ 89 ปี ร่างที่ไม่เน่าเปื่อยของท่านถูกเก็บไว้ในโลงแก้ว หอปราสาทรักษาศพ วัดพระพุทธบาทผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน และทุกปีในวันที่ 3 มีนาคม จะมีประเพณีเปลี่ยนผ้าห่อสรีระ

“ศรัทธา” นำมาซึ่ง “ปาฏิหาริย์” ทำให้เกิดอะไรขึ้นมาก็ได้อย่างไม่คาดคิด.

รัก-ยม

วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน ใครที่มีโอกาสได้มาเยือนเข้าไปกราบสักการบูชา “ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี” เสมือนหนึ่งมีพลังศรัทธาอยู่รายรอบมากมายอย่างบอกไม่ถูก 21 ต.ค. 2560 09:21 21 ต.ค. 2560 09:23 ไทยรัฐ