วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผุดระเบียบตั้งศูนย์เด็กเล็กในโรงงาน

ขยายมาตรการยกเว้นภาษีจูงใจเอกชน ชูพื้นฐานสร้างความอบอุ่น

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 ว่า ที่ประชุมได้รับทราบความร่วมมือระหว่าง พม. กับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ โดยมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือเมื่อปี 2547 ขณะที่กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงแรงงาน ได้สร้างแรงจูงใจด้วยมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ให้สถานประกอบกิจการภาคเอกชนที่ดำเนินการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กตามกฎหมายและจดทะเบียนจัดตั้งกับ พม.ระหว่างปี 2554-2558 แต่พบว่าเมื่อสิ้นสุดมาตรการดังกล่าว ไม่มีสถานประกอบกิจการใดสามารถขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการจดทะเบียนจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้หารือ พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กรมสรรพากร และกระทรวงแรงงาน เสนอให้มีการขยายมาตรการลดหย่อนภาษีให้กับสถานประกอบกิจการที่จัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2563

รมว.พม.กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ... ตามที่คณะทำงานยกร่างกฎกระทรวงเสนอ ซึ่งเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กภายใต้กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2549 ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานประกอบกิจการ ที่ประชุมได้เสนอแนะพร้อมตั้งข้อสังเกตในการปรับแก้ไขร่างระเบียบให้มีความสมบูรณ์ อาทิ ด้านสถานที่ คุณลักษณะ และหน้าที่ของผู้ดูแลเด็ก รวมถึงการบริหารจัดการศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ก่อนเสนอลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ทั้งนี้ การส่งเสริมการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ เป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็ก และส่งเสริมให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ที่เป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการมีโอกาสดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่สร้างความอบอุ่นและส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจริยธรรม.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 ว่า ที่ประชุมได้รับทราบความร่วมมือระหว่าง พม. กับกระทรวงแรงงาน 21 ต.ค. 2560 04:50 21 ต.ค. 2560 05:26 ไทยรัฐ