วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘ยึดหลักซื่อสัตย์ สุจริต’ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เติบโต ก้าวหน้า พร้อมเศรษฐกิจไทย

ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยว่า พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ผมยึดถือมาโดยตลอด คือ หลักคุณธรรม 4 ประการดังที่พระองค์ พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2535 ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าความว่า

“ประการแรก คือ ความซื่อสัตย์ ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จัก สละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุง ให้เจริญงอกงาม จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป”

สำหรับคุณธรรม 4 ประการ ถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการทำงานด้านนี้ ยิ่งได้เข้ามาทำงานที่นี่ ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐ เรายิ่งต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นกรอบที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการสร้างความไว้วางใจจากสาธารณชน

ทำให้ผมและพนักงานทุกคนต้องทุ่มเททำงานอย่างรอบคอบรัดกุม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และประชาชนให้มีความสมดุล

นอกจากนี้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระองค์พระราชทานไว้ ซึ่งในความเข้าใจของผมที่นำมาประยุกต์ใช้ก็คือ ทางสายกลาง ทุกอย่างต้องมีความสมดุลทุกภาคส่วนไม่มุ่งเน้นการเติบโตส่วนใดส่วนหนึ่งจนลืมว่าองคาพยพ จะต้องมีความเข้มแข็งอย่างสมดุล เพื่อสนับสนุนเกื้อกูลให้ทุก ๆ อย่างเติบโตไปพร้อม ๆ กันได้

พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ติดตาติดใจผมมาโดยตลอด คือ พระองค์เสด็จฯ ไปยังพื้นที่ทุรกันดารทั้งหมดนั้นพระองค์ท่านทอดพระเนตรเห็นว่าพสกนิกรชาวไทย คือศูนย์กลางของพระองค์ท่าน

ทั้งนี้ ความประทับใจนั้นก็ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรด้วยเช่นกัน ปัจจัยสำคัญที่องค์กรของเราต้องตระหนักถึงคือ การเป็นกลไกของรัฐบาลที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงธุรกรรมทางการเงิน

“พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน
ที่ติดตาติดใจผมมาโดยตลอด
คือ การเสด็จฯ ไปยังพื้นที่ทุรกันดาร
ทั้งหมดนี้พระองค์ท่านทอดพระเนตรเห็นว่า
พสกนิกรชาวไทยคือศูนย์กลางของพระองค์ท่าน”

ขณะเดียวกัน เราได้สนับสนุนงานของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับประโยชน์ทางการเงิน ยกตัวอย่างเช่น การเข้าสู่ยุคดิจิทัลอีเพย์เมนต์ ซึ่งหลายคนอาจจะมุ่งเน้นที่ประชาชนสังคมเมืองเป็นหลัก แต่เราได้ให้ความสำคัญเพื่อให้บริการประชาชนฐานราก ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศให้เข้าถึงก่อน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัล

“การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นอกเหนือจากความพอดีและความสุขแล้ว เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานที่จะไม่เป็นภาระของสังคมในส่วนอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเป็นส่วนช่วยส่งเสริมในภาคส่วนอื่นของสังคมด้วยการแบ่งปัน เหล่านี้ก็จะกลับมาเติมเต็มให้กับตัวเองอีกด้วย”

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นายผยง ศรีวณิช
คณะผู้บริหาร และพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยว่า พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ผมยึดถือมาโดยตลอด คือ หลักคุณธรรม 4 ประการ... 20 ต.ค. 2560 19:00 24 ต.ค. 2560 16:42 ไทยรัฐ