วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
‘รู้ รัก สามัคคี’ สร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ธรรมาภิบาล จาก 1 ในหลักการทรงงานของพ่อหลวง

‘รู้ รัก สามัคคี’ สร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ธรรมาภิบาล จาก 1 ในหลักการทรงงานของพ่อหลวง

  • Share:

ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้กล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่เปี่ยมไปด้วย ความรัก ความเมตตา และความเสียสละ

คนไทยโชคดีมาก ที่ได้เกิดและมีชีวิตอยู่ในประเทศ ที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านหลักการทรงงาน และแนวพระราชดำริตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็น The Great King ที่รักแผ่นดิน รักพสกนิกรรักปวงชนชาวไทย ทรงทำทุกอย่างให้กับประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากโครงการพระราชดำริทั้งหมด 4,447 โครงการ โดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นแบบอย่าง และแนวทางการใช้ชีวิตให้กับคนไทยได้เป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

ขณะเดียวกัน ตลอดระยะเวลา 7 ทศวรรษ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทุ่มเทพระวรกาย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกร นำมาซึ่งโครงการพระราชดำริ 4,447 โครงการ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้อันเกิดจากความรัก ความเมตตา ของพระองค์ท่าน

“ดิฉันจึงได้ยึดมั่นหลักความรัก ความเมตตา เป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน และการบริหารองค์กรเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจ ความปรารถนาดีต่อกัน รู้จักเสียสละการให้อภัย เป็นพื้นฐานในการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดปลูกฝังให้แนวคิดเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีธรรมาภิบาล ต่อลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ และสังคม”

นอกจากนี้ ยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์มาปรับใช้ ภายใต้ปณิธานการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

“รู้ คือ รู้ปัญหา และรู้วิธีการแก้ปัญหานั้น
รัก คือ เมื่อรู้ถึงปัญหา และวิธีแก้แล้ว
ต้องมีความรักที่จะลงมือทำ ลงมือแก้ปัญหา
สามัคคี คือ การแก้ปัญหาต่าง ๆ
ไม่สามารถลงมือทำคนเดียวได้
ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจกัน”

องค์กรของเรา ได้ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 35 ปี เราได้ผ่านช่วงวิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือการเมือง ดิฉันเชื่อมั่นว่าทุกวิกฤติย่อมมีโอกาสถ้าเรามีความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกัน มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหา

และการมีสติเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะการมีสติจะช่วยให้เราศึกษาพิจารณาทุกอย่างได้ถ่องแท้ หาต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหา มีการคิดนอกกรอบ คิดให้ครบทุกมิติ เพื่อนำมา ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาและเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสควบคู่หลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในแนวคิดรู้ รัก สามัคคี

รู้ คือ รู้ปัญหา และรู้วิธีการแก้ปัญหานั้น รัก คือเมื่อรู้ถึงปัญหา และวิธีแก้แล้ว ต้องมีความรักที่จะลงมือทำลงมือแก้ปัญหา สามัคคี คือ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถลงมือทำคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน

ทั้งนี้ หลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ ดิฉันได้ยึดมั่นปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศุภลักษณ์ อัมพุช
คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด