วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ก้าวตามรอยเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำหลักทศพิธราชธรรม ยึดหลัก ‘พอเพียง’ นำทางชีวิต

ก้าวตามรอยเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำหลักทศพิธราชธรรม ยึดหลัก ‘พอเพียง’ นำทางชีวิต

  • Share:

เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ว่าจากพระปฐมบรมราชโองการของพระองค์ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

โดยตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่พระองค์ทรงครองราชย์สะท้อนให้ชาวไทยเห็นว่า พระองค์ทรงแสดงถึงเป้าหมายที่ชัดเจน และมีพระอัจฉริยภาพสูงมากในการทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

ขณะเดียวกัน ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงยึดหลักทศพิธราชธรรม หลักธรรม 10 ประการ ที่ประกอบไปด้วย ทาน ศีล บริจาค ความซื่อตรง ความอ่อนโยน ความเพียร ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน ความอดทน และความเที่ยงธรรม โดยหลักธรรมเหล่านี้ สามารถน้อมนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัว หรือการทำงาน

ดังนั้นเมื่อไรที่หากเกิดวิกฤติ และปัญหา ผมมักจะย้อนดูว่า ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุใด เมื่อทบทวน แล้วจึงได้น้อมนำพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

“ผมได้รวบรวมหนังสือหลาย ๆ เล่มที่เกี่ยวกับพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาทบทวนใช้ทุกครั้งเมื่อเกิดปัญหา และเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสอน อยู่บนพื้นฐานของพระพุทธศาสนา ทรงสอนให้รู้จักความพอเพียงในชีวิต การมีเหตุมีผล และการตั้งอยู่บนความไม่ประมาท เหล่านี้เป็นพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง หากมีโอกาสได้ทบทวน น้อมนำสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติ และก้าวตามรอยเบื้องพระยุคลบาท แม้จะปฏิบัติได้เพียงครึ่งเดียวของพระองค์ท่าน เราคงมีความสุขขึ้นมาก”


“ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่พระองค์ทรงครองราชย์
สะท้อนให้ชาวไทยเห็นว่า
พระองค์ทรงแสดงถึงเป้าหมายที่ชัดเจน
และมีพระอัจฉริยภาพสูงมากในการทรงงาน
เพื่อประโยชน์สุขของคนไทย”

ทั้งนี้ ด้วยพระปรีชาสามารถ ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระองค์มีพระราชดำริเรื่องการนำพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อลดการพึ่งพาและนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น เชื้อเพลิงทดแทนน้ำมัน ได้แก่ แก๊สโซฮอล และไบโอดีเซล

นอกจากนี้ ยังมีก๊าซชีวภาพ ชีวมวล พลังงานน้ำ แสงอาทิตย์ และพลังงานลม ที่พระองค์พัฒนาขึ้นจนเป็นรูปธรรม ผ่านการศึกษาวิจัย ทดลอง และทดสอบ เพื่อให้ใช้งานได้จริงด้วยพระองค์เอง ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้ประเทศไทย สามารถผลิตพลังงานใช้ได้เอง ลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ จนกลายเป็นผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียนของเอเชีย ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างกว้างขวางในแวดวงพลังงานไทย

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ พระองค์ท่านจึงได้รับการยกย่องเป็น “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” อย่างแท้จริง ซึ่งองค์กรของเราจะน้อมนำ และสืบสานพระราชปณิธาน ที่พระองค์พระราชทานไว้มาต่อยอดเพื่อพัฒนา และยกระดับพลังงานของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

สถิตในดวงใจไทยตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)