วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ประยุทธ์' ถ่ายทอด 12 แนวคิด ปลุก ปชช.เกาถูกที่คัน แก้ปัญหาตรงจุด

'ประยุทธ์' ถ่ายทอด 12 แนวคิด ปลุก ปชช.เกาถูกที่คัน แก้ปัญหาตรงจุด

  • Share:

"นายกฯ" ถ่ายทอด 12 แนวคิดปลุกปชช.ร่วมช่วยเกาให้ถูกที่คัน แสวงหาแนวทางแก้ปัญหาตรงจุด เรียนรู้ปชต.ที่ถูกต้อง ขอนักการเมืองทุกพรรค เดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปราศจากทุจริต-ประชานิยม ช่วยลดความขัดแย้ง อย่าแค่มาบอกสร้างปรองดองไม่สำเร็จ...
เมื่อเวลา 20.15 น. วันที่ 20 ต.ค.60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า วันนี้ประเทศไทยยังมีประเด็นปัญหาอีกหลายประการ ที่รอการแก้ไข ภายใต้ความร่วมมือจากประชาชน และภาคธุรกิจ เพื่อให้การแก้ปัญหาตรงจุด "เกาถูกที่คัน" ตามที่ต้องการ อย่างทั่วถึง ถ้ามีวิธีการที่ดีกว่านี้ก็บอกตนมา ถ้าเห็นว่ายังไม่ดีพอ เอายังไงก็บอกมา แต่อย่าไปบอกว่าควรจะใช้งบประมาณเหมือนเดิม เป็นไปไม่ได้ โดยเรื่องที่อยากขอถ่ายทอดแนวความคิดของตนและของรัฐบาล เพื่อหาหนทางแก้ปัญหาเรื่องที่ 1. คือจะทำอย่างไรประชาชนเก่งขึ้น เข้มแข็งขึ้น พอเพียงและมีความสุขมากขึ้น มีส่วนร่วมในนโยบายและการบริหารของประเทศมากขึ้นในระบอบประชาธิปไตย ทุกคนต้องเรียนรู้พื้นฐานระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ไม่ใช่แบบเดิมๆ ที่ผ่านมา เราต้องเป็นประชาธิปไตยที่คงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยบ้างหรือไม่ ตนว่ามันจำเป็น ต้องเข้าใจระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมายต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น ถ้าทุกคนไม่พูดกฎหมายมันไปไม่ได้หมด และทำให้เกิดผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย


"ผมขอความเห็นของนักการเมืองทุกพรรค เราจำเป็นต้องเดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปติดกับ 20 ปีล้าสมัย ไม่ใช่เลย เราต้องการให้มีความต่อเนื่อง ไม่สะดุด ทุกรัฐบาลก็เดินหน้าไปตลอด 20 ปี ท่านจะมีนโยบายต่างๆ มาก็ต้องร่วมกัน ทุกพรรคการเมือง ช่วยกันวางกรอบตามที่รัฐบาลและ คสช.ได้วางไว้แล้วในขั้นต้น ผมเพียงแต่วางไว้ให้ แล้วท่านจะปรับเปลี่ยนอะไร ก็ว่าไปตามกฎหมายก็มีอยู่แล้ว ต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือยุทธศาสตร์ชาติ อะไรคือนโยบายพรรค เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในทุกด้าน บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส รวมทั้ง ปราศจากการทุจริต และการทำประชานิยม ในสิ่งที่ผิดๆ จะนำผลเสียมาสู่วินัยการเงิน การคลัง ของประเทศ ในระยะยาว อย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว และต้องลดความขัดแย้งในทุกมิติ ท่านบอกว่าตนทำไม่สำเร็จ แล้วท่านจะทำอะไรบ้าง สร้างความปรองดองในทุกกิจกรรม ช่วยกันได้ยังไง โดยเฉพาะด้านการเมือง ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้เกิดความมีเสถียรภาพที่ยั่งยืน" นายกฯ กล่าว


2. ในภาพรวม ตนอยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ช่วยกันทำในสิ่งดีๆ ให้กับคนไทยด้วยกันเอง ทุกคนทราบหมดอะไรดีไม่ดี ประเทศชาติของเรา จะดีขึ้นได้อย่างไรโดยปราศจากความขัดแย้ง ภาคธุรกิจ ก็ต้องไม่มุ่งหวังเพียงผลประโยชน์ หรือการผูกขาด แต่เพียงอย่างเดียว ข้อสำคัญต้องแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้ได้ในทุกระดับ สร้างระบบป้องกัน แก้ไข ระบบการบริหารจัดการต่างๆ ให้โปร่งใสให้ได้ 3. ในส่วนของภาครัฐ การใช้งบประมาณในการดูแลประชาชนนำความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนมาเป็นเกณฑ์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ไม่กระจุกตัว ไม่ซ้ำซ้อน ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ต้องเสมอภาค อยู่รอดอย่างพอเพียงและยั่งยืน4. เกษตรกรก็ต้องเก่งเรื่องเกษตรสมัยใหม่ ไม่งั้นไม่ทันโลกเขาแน่นอน เพาะปลูกพืชได้อย่างเหมาะสม 5. อุตสาหกรรม ก็ต้องผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ และตลาด และรักษาส่ิงแวดล้อม 6. การท่องเที่ยวและบริการเราต้องให้ความสำคัญในเรื่องความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัย 7. การสร้างตลาดประชารัฐประเภทต่างๆ เพื่อเปิดช่องทางให้กว้างขึ้น ไม่ใช่สร้างไปไม่มีคนขาย ไม่มีใครซื้อ เพื่อเพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยภาคเอกชนเข้ามามีส่วนช่วย 8. ในกลุ่มผู้มีรายได้สูง หรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ การเสียสละ และเกื้อกูล ไปสู่ผู้มีรายได้น้อย บริษัทของท่านก็มีชื่อเสียง ได้รับกุศลผลบุญที่ได้ทำไว้ ด้วยความเต็มใจของท่าน อันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้ช่วยกัน หลายบริษัทที่เข้ามาก็ขอบคุณ หลายบริษัทก็ยังไม่มา ก็มีจำนวนมาก ก็ขอให้ช่วยกันแล้วกัน ทำให้ประชาชน เราไม่ได้ทำเป็นการเอื้อประโยชน์ ต้องแสดงตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม9. ในส่วนของภาครัฐการกำหนดนโยบายสาธารณะ จำเป็นต้องมีเพื่อดูแลพี่น้องประชาชน และขับเคลื่อนประเทศ ก็จะต้องมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนตามปัจจัย ต้องคำนึงถึงหลักการ และเป้าหมายที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน และประเทศชาติ โดยรวม ซึ่งต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง และไม่เป็นปัญหาด้านงบประมาณ รวมถึงการปรับปรุงระบบภาษี ไม่ได้มุ่งหมายไปเก็บภาษีใคร เราต้องปรับภาษีให้เป็นธรรม คงต้องศึกษารายละเอียด 10. การพัฒนากองทุนแห่งรัฐ พัฒนาในทุกกิจกรรม สอดคล้องกับความต้องการ อาทิ การศึกษา การสาธารณสุข ซึ่งยังไม่สมบูรณ์นัก เน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้คนของเรามีหลักคิด มีสามัญสำนึก มีความคิดสร้างสรรค์ ที่ถูกต้องเหมาะสม ถ้าเรียกร้องแล้วไม่พัฒนา มันก็ลำบากนะที่จะได้อะไรกลับมาง่ายๆ 11. ในด้านการบริการสังคมภาครัฐจะต้องมีการจัดทำระบบบรรเทาสาธารณภัย น้ำท่วม ฝนแล้ง ฯลฯ อย่างเหมาะสม เป็นขั้นเป็นตอน ประชาชนต้องช่วยกันคิด ต้องลดค่าใช้จ่ายในการเยียวยา จะได้เอาเงินเหล่านี้กลับมาดูแลคนมีรายได้น้อย หรือรายได้ปานกลางได้มากขึ้น เร่ิมง่ายๆ จัดการกับส่ิงกีดขวางทางน้ำตามธรรมชาติ เป็นต้น อยากให้ทุกคนคิดเป็น คิดใหม่ หลายๆ คนอาจจะลืมคิดไป ปัญหาเหล่านี้ต้องการความร่วมมือร่วมใจ 12. การผลักดันงานเฉพาะด้านต่างๆ ระบบบริหารราชการ ที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ วันนี้รัฐบาลก็ปรับมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งวิธีการ องค์กร บุคลากร ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ต้องสร้างประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่มให้ได้อย่างเหมาะสม ไม่ใช่มีบทกำหนดโทษที่รุนแรงอย่างเดียว มันต้องมีกฎหมายที่จะทำให้ประชาชนเกิดความร่วมมือให้ได้ด้วย ให้เป็นธรรม อย่าคิดว่าราชการจะใช้กฎหมายได้อย่างเดียว มันต้องอาศัยความร่วมมือด้วยและไม่ทุจริต ทั้งหมดนี้เป็นแนวความคิดของนายกฯ และรัฐบาลที่ต้องการจะสื่อสารให้คนไทยทุกคน ทุกกลุ่มร่วมกันแสวงหาทางออก ให้กับประเทศ ไม่อยากให้เข้าใจกันผิดพลาดต่อไปอีก วันหน้ามันอันตราย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้