วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การแต่งตั้งโยกย้าย ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ของ กรมการปกครอง

โดย ซี.12

การแต่งตั้งโยกย้าย ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ของ กรมการปกครอง ที่ออกมาเป็นชุดใหญ่หลายร้อยคนนั้นมีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งได้ครองตำแหน่งพิเศษคือได้ย้ายจากส่วนภูมิภาคเข้ามาอยู่ในส่วนกลางซึ่งนั่นหมายความว่าได้เข้ามาทำงานใกล้ชิดกับ ศูนย์อำนาจ ไปในตัว...

ระดับ ผู้อำนวยการสำนัก มี 2 รายคือ อุดมเขต ราษฎร์นุ้ย ผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กับ ศิริรักษ์ เชาวนปรีชา นายอำเภอลืออำนาจ อำนาจเจริญ เป็นผู้อำนวยการสำนักกองอาสารักษาดินแดน...

ส่วน ผู้ตรวจราชการกรม มี 3 ราย คือ ธีรชัย ทศรฐ ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกรม ศุภมิตร ชิณศรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน เป็นผู้ตรวจราชการกรม อลงกรณ์ แอคะรัจน์ นายอำเภอบ้านค่าย ระยอง เป็นผู้ตรวจราชการกรมและ ยังมี ผู้อำนวยการกอง อีกคน คือ ร้อยตำรวจโทภพชนก ชลา-นุเคราะห์ นายอำเภอบ้านแพ้ว สมุทรสาคร ช่วยราชการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง เป็นผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เต็มตัว...

ข้ามไปถึงเรื่องราวของกระทรวงอื่นบ้าง คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 2 ราย คือ สุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย กับ ศรีประภา ถมกระจ่าง เป็น ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ.ร. ...

นอกจากนั้น ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งตั้ง พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการร่างกฎหมายประจำ เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และอนุมัติให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่งตั้ง ทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง...

ส่วนกระทรวงแรงงานได้รับอนุมัติให้แต่งตั้ง อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ อดิสัย ธรรมคุปต์ เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์...

ก่อนหน้านี้มีการแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ รวดเดียว 4 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ประยงค์ ตั้งเจริญ เยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ ภูมิรักษ์ ชมแสง และ วิยดา โชติรัตนะศิริ โดยทั้งหมดมาจากตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ)...

ส่วนกระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติให้แต่งตั้ง มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ...

ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่นานมีรายการแต่งตั้ง อธิการบดี ใน 3 มหาวิทยาลัย คือ สุกิจ นิตินัย เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต่อไปอีกวาระหนึ่งและ นิภา โสภาสัมฤทธิ์ เป็นอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์...

“ซี.12”

การแต่งตั้งโยกย้าย ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ของ กรมการปกครอง ที่ออกมาเป็นชุดใหญ่หลายร้อยคนนั้นมีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งได้ครองตำแหน่งพิเศษคือได้ย้ายจากส่วนภูมิภาคเข้ามาอยู่ในส่วนกลางซึ่งนั่นหมายความว่าได้เข้ามาทำงานใกล้ชิด 20 ต.ค. 2560 11:20 20 ต.ค. 2560 12:33 ไทยรัฐ