วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ขอน้อมนำหลักการทรงงาน' ด้วยความเพียร อดทน และสามัคคี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เข้มแข็งก้าวหน้า

อุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึง ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศทรงอุทิศพระวรกายเพื่อทรงงานให้กับประชาชนอย่างแท้จริงไม่มีเหน็ดเหนื่อย ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระกำลังและพระราชจริยาวัตรอันงดงาม

ทั้งนี้ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นผู้นำและเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวม ทำให้คนไทยมีความปรองดอง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันน้อมนำมายึดถือและปฏิบัติตามทั้งสิ้น ถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคแต่ไม่ทำให้เครียด หรือย่อท้อต่อปัญหา และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

สำหรับพระราชดำรัส ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ดิฉันได้น้อมนำมาปฏิบัติใช้ในชีวิต รวมทั้งนำมาใช้ในการบริหารจัดการงานภายในองค์กร คือ

"...ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วง ไปโดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความเมตตา ด้วยความปรองดองกัน และด้วยความปรารถนาดีต่อกันที่สุด ผลงานของทุกคนนั้นจะประมวลกันเข้า เป็นความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศชาติได้ไม่นานเกินคอย..." พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2520 เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2519

ทั้งนี้ หากย้อนกลับไป เมื่อดิฉันเริ่มต้นทำงาน ในตำแหน่งพนักงานระดับต้นจนพัฒนาตนเอง และมีโอกาสได้ทำงาน ในหลาย ๆ หน่วยงานภายในองค์กร ดิฉันได้พบเจอปัญหา และอุปสรรคจากการทำงานมากมาย แต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยการน้อมนำแนวคิดหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ โดยเฉพาะเรื่องความเพียร ความอดทน ความบริสุทธิ์ใจ และให้เกียรติเพื่อนร่วมงานทุกคน

“สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนองค์กรของเรา
คือ การบริหารคน ด้วยหลักความเมตตา
ความปรองดอง และความโปร่งใส
เพื่อนำพาองค์กรก้าวหน้าและเข้มแข็งต่อไปในอนาคต”

ดิฉันยึดถือว่า ทุกคนเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าไปสู่เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานที่ดิฉันยึดมั่นและยึดถือมาตลอด เช่นเดียวกันกับการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการทำงาน หรือเรื่องส่วนตัว

“ดิฉันเป็นคนสู้กับทุกปัญหา ถึงแม้จะเป็นปัญหาที่ยากและสิ่งที่ทำให้ต้องต่อสู้กับทุกปัญหา คือ การมองว่าปัญหาที่เราเจอ ก็เปรียบเสมือนภาระหน้าที่หนึ่ง ที่เราต้องเร่งสะสางให้ลุล่วงโดยเต็มกำลังความสามารถ และที่สำคัญที่สุดคือความสามัคคีปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพนักงาน ทุกคน จะเป็นหลักสำคัญที่จะนำพาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าและแข็งแกร่งต่อไป”

ทั้งนี้ ดิฉันได้น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการทำงานตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ทำงานในองค์กรนี้ ซึ่งมีพนักงานมากมาย สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะขับเคลื่อนองค์กรของเรา คือ การบริหารคน ด้วยหลักความเมตตา ความปรองดอง และความโปร่งใส เพื่อนำพาองค์กรก้าวหน้าและเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

อุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึง ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า... 20 ต.ค. 2560 10:53 20 ต.ค. 2560 18:42 ไทยรัฐ