วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถอนใบอนุญาตประกัน “เบี้ยวเงินลูกค้า”

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา ตนในฐานะนายทะเบียนได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน นายหน้าประกันภัย รวม 15 ราย โดยเป็นตัวแทนประกันชีวิต 13 ราย และนายหน้าประกันวินาศภัย 2 ราย ซึ่งผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทั้ง 15 ราย จะไม่สามารถกระทำการเป็นตัวแทน นายหน้าประกันภัย หรือขอรับใบอนุญาตใหม่ได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“สาเหตุของการกระทำความผิดของบุคคลทั้ง 15 ราย ที่นำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตในครั้งนี้เกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ ได้รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย แต่มิได้นำเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่งให้บริษัทประกันภัย และปลอมลายมือชื่อในใบรับมอบกรมธรรม์เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์”

สำหรับข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ธุรกิจประกันภัยทั้งระบบในขณะนี้ มีตัวแทน นายหน้าประกันภัย จำนวนทั้งสิ้น 532,697 ราย โดยแบ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิต จำนวน 271,483 ราย ตัวแทนประกันวินาศภัย จำนวน 19,735 ราย นายหน้าประกันชีวิต จำนวน 109,303 ราย และนายหน้าประกันวินาศภัย จำนวน 132,176 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดี ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่กระทำผิดกฎหมาย สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนั้นถือได้ว่ามีอัตราส่วนที่น้อย แต่ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวัง.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา ตนในฐานะนายทะเบียนได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน นายหน้าประกันภัย รวม 15 ราย 20 ต.ค. 2560 01:50 20 ต.ค. 2560 03:00 ไทยรัฐ