วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การบินไทย เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้มีโอกาสถวายงานในการจัดเครื่องบินพระราชพาหนะถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในการเสด็จเยือนมิตรประเทศต่างๆ ซึ่งเกือบจะทุกครั้ง ได้ทรงนำประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ศิลปะอันประณีตงดงาม และทรงคุณค่าของไทย ไปเผยแพร่ให้มิตรประเทศได้ประจักษ์ ในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น

หลายวาระเสด็จพระราชดำเนินไป ทอดพระเนตรและทรงศึกษาเทคโนโลยี ความรู้ความทันสมัย จากประเทศเหล่านั้น เพื่อทรงนำกลับมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ

คราใดที่การบินไทยดำเนินการเกี่ยวกับการขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปิดเส้นทางใหม่ หรือการจัดตั้งองค์กรและหน่วยงานใหม่ ก็จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงพระกรุณาพระราชทานนามเครื่องบิน อันเป็นสิริมงคลอย่างหาที่สุดมิได้

เมื่อปี พ.ศ.2542 อันเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การบินไทยได้ประทับตราสัญลักษณ์ บนเครื่องบินทุกลำ และในเดือน ต.ค.ปีเดียวกันการบินไทยได้นำ ภาพเรือพระสุพรรณหงส์ มาวาดลงบนเครื่องบินแบบ Boeing 747-400 นามพระราชทาน หริภุญชัย แสดงให้ชาวโลกประจักษ์ถึงความภาคภูมิใจและความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระมหากษัตริย์

ปรากฏว่า ภาพแห่งความทรงจำ ภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ บนเครื่องบิน หริภุญชัย ได้สร้างชื่อเสียงเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้คนทั่วโลก จนได้รับรางวัลการอนุรักษ์วัฒนธรรมดีเด่นจากการท่องเที่ยวอาเซียน การบินไทยจึงได้นำภาพเรือพระที่นั่งมาวาดลงบนเครื่องบินใหม่อีกหลายลำ เช่น เรือนารายณ์ทรงสุบรรณ วาดลงบนเครื่องบินแบบ A 330 โดยมีการบวงสรวงทำพิธีแบบโบราณทุกอย่าง

สร้างความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยทั้งชาติ

ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน 70 ปีที่ทรงครองราชย์ พระราชอิริยาบถและพระราชจริยวัตรอันหลากหลายที่ปรากฏในพระบรม ฉายาลักษณ์ได้รับการบันทึกและถ่ายทอดออกสู่สายตาประชาชนชาวไทยทั้งโลกและคนทั้งโลก นำความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยและพนักงานการบินไทยทุกคน ที่ทำหน้าที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาท ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานให้กับคนไทย การบินไทย ทั้งมวล

จะยังคงจารึกและตราตรึงในความทรงจำของพสกนิกรคนไทย ชาวการบินไทย ตราบนานเท่านาน.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th 

นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การบินไทย เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้มีโอกาสถวายงานในการจัดเครื่องบินพระราชพาหนะถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ 19 ต.ค. 2560 10:55 19 ต.ค. 2560 13:49 ไทยรัฐ