วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กโบ้' ยันการพูดคุยเพื่อสันติสุข ยังเดินหน้าแก้ปัญหา และพัฒนาภาคใต้

"บิ๊กโบ้" ยัน การพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ คงเดินหน้าแก้ปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เพื่อหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี...

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ที่ ร.ร.โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ พล.อ.อักษรา เกิดผล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ว่า ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้แก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในหลายด้าน บูรณาการเชื่อมโยงกันทั้งการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอำนวยความยุติธรรมในคดีความต่างๆ การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งเป็นวิธีที่เป็นสากล และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างถาวร ทั้งนี้ การพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นงานยุทธศาสตร์สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล และมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยมี 2 งานที่ต้องดำเนินการ คือ การสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อให้เกื้อกูลต่อการพูดคุย ซึ่งต้องมีการบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นหน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้วในแผนงานประจำปี เพราะการพูดคุยต้องอาศัยองค์ความรู้จากงานวิจัย ภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

และงานที่สองคือการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข และไม่ได้ใช้งบประมาณจากแผนงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่อย่างใด เพราะเป็นการดำเนินการของผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ที่มาทำหน้าที่เป็นคณะพูดคุยฯ สำหรับในปีงบประมาณ 2561 เป้าหมายสำคัญคือการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยร่วมกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ และประชาชนในพื้นที่ พร้อมไปกับการเปิดเวทีสาธารณะเพื่อให้ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน และสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการพูดคุยฯ โดยเฉพาะการแสดงจุดยืนในการปฏิเสธ และต่อต้านการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ จากทุกกลุ่มทุกฝ่ายทั้งจากการก่อการร้าย ขบวนการผิดกฎหมาย ค้าของเถื่อน และยาเสพติด ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลประโยชน์แอบแฝง ทั้งนี้ รัฐบาลยินดีพูดคุยกับทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีความปรารถนาดีต่อประชาชนในพื้นที่ ผ่านการประสานงานของผู้อำนวยความสะดวก (รัฐบาลมาเลเซีย) แต่จะไม่พูดคุยกับกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงมาเป็นเงื่อนไขต่อรองในการพูดคุย

"บิ๊กโบ้" ยัน การพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ คงเดินหน้าแก้ปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เพื่อหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี... 18 ต.ค. 2560 20:35 18 ต.ค. 2560 20:43 ไทยรัฐ