วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปฏิรูปทุจริต ชง ขรก.ทุกระดับต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตรวจสอบ

ปฏิรูปทุจริต ชง ขรก.ทุกระดับต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตรวจสอบ

  • Share:

คกก.ปฏิรูปทุจริต จ่อชงให้ ขรก.รัฐทุกระดับยื่นบัญชีทรัพย์สิน กระตุกหัวหน้าส่วนราชการป้องปราม ละเลยปล่อยโกงโทษวินัย-อาญา ลงพื้นที่รับฟังความเห็น ปชช.เดือน พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 60 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถ.พิษณุโลก นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แถลงความคืบหน้าการจัดทำแผนปฏิรูปฯ ที่ต้องแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 60 ว่า กรอบการทำงานประกอบด้วย 4 ด้านหลัก คือ 1. การป้องกันและเฝ้าระวัง จะให้ความสำคัญกับภาคประชาชน โดยจะให้ความรู้ และสร้างเครือข่ายประชาชนเพื่อช่วยชี้เบาะแสการทุจริต 2. การป้องปราม จะให้ความสำคัญกับหัวหน้าส่วนราชการ ในส่วนราชการต้องมีมาตรการต่อต้านการทุจริต สร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างจริยธรรม หัวหน้าส่วนราชการต้องมีการกวดขันสอดส่องดูแล หากปล่อยปละละเลย หัวหน้าส่วนราชการจะต้องรับผิดชอบทางวินัย ปกครอง และอาญา รวมทั้งต้องมีการประเมินคุณธรรมภายในองค์กร หากไม่ผ่านเกณฑ์หัวหน้าส่วนราชการจะต้องรับผิดชอบ นอกจากนี้ ต้องมีมาตรการลดใช้การดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ให้มาก และกำหนดให้ข้าราชการทุกระดับยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

นายปานเทพ กล่าวว่า 3. การปราบปราม ต้องมีมาตรการที่รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด องค์กรตรวจสอบต้องยกระดับการทำงานให้สามารถนำคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็ว ต้องมีมาตรการเชื่อมโยงระหว่างการปราบปรามการทุจริตกับการฟอกเงิน และให้มีมาตรการติดตามทรัพย์สินคืน และ 4.การบริหารจัดการในอนาคตจะต้องมีหน่วยงานในลักษณะเดียวกับศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) แต่จะไม่ให้มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมือง โดยจะต้องมีหน่วยงานขึ้นมาขับเคลื่อนโดยเฉพาะ นอกจากนี้ คณะกรรมการปฏิรูปฯ จะมีการติดตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตว่า มีผลสัมฤทธิ์ หรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง อาทิ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่บังคับใช้แล้ว แต่ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่ และร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ โฆษกคณะกรรมการปฏิรูปฯ กล่าวถึงการให้ข้าราชการทุกระดับยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินว่า ข้าราชการทุกระดับจะต้องยื่นรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการ แต่หัวหน้าส่วนราชการไม่สามารถเปิดดูได้ เว้นแต่กรณีมีการร้องเรียนเข้ามา โดยจะให้หน่วยงานตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ตรวจสอบรายละเอียดความมีอยู่จริง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดเรื่องการจะยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินใหม่ว่า จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 10 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือไม่

นายประยงค์ ปรียาจิตต์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปฯ กล่าวว่า เราพยายามจะแก้ปัญหาที่สะสมมาเนิ่นนานให้ได้อย่างยั่งยืน อันไหนดีอยู่แล้วจะทำต่อไป อันไหนมาตรการดีแต่ปฏิบัติยังมีปัญหาต้องแก้ไข ส่วนอันไหนยังไม่มีต้องเสริม เพื่อให้ได้มาตรการที่ครบถ้วน โดยคณะกรรมการฯ จะมีการรับฟังข้อมูลจากทั้งภาครัฐ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วประเทศ โดยในส่วนต่างจังหวัดจะมีการลงพื้นที่ในเดือนพ.ย. 60 ขณะที่ส่วนราชการต่างๆ ได้มีการเชิญมาให้ข้อมูล เบื้องต้น จะรับฟังผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเว็บไซต์ป.ป.ท. และจะผ่านไปยังเว็บไซต์ของทุกส่วนราชการเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้าราชการทุกคน จึงเชิญชวนให้แจ้งข้อมูลมา เพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดไปประมวลเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้