วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายอำเภอใหม่ (ต่อ)

โดย ซี.12

คำสั่งที่สำคัญที่สุดของมหาดไทยตอนนี้คือ คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการกรมการปกครองที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายอำเภอให้เข้าสู่ตำแหน่งนายอำเภอเป็นครั้งแรกอย่างเต็มภาคภูมิ

เมื่อวานนี้บันทึกชื่อเสียงเรียงนามไปแล้ว 60 ราย วันนี้ขอบันทึกต่อให้ครบ 125 รายดังนี้

61.นายสุรัตน์ ลายจันทร์ เป็น นอภ.กะปง พังงา 62.นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต เป็น นอภ.ศรีบรรพต พัทลุง 63.นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ เป็น นอภ.ศรีนครินทร์ พัทลุง 64.นางวิพร แววศรีผ่อง เป็น นอภ.หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 65.นาย
สหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล เป็น นอภ.วังโป่ง เพชรบูรณ์ 66.นายสมชาย ธีรางกูร เป็น นอภ.น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 67.นายบุญเลิศ ศิริษา เป็น นอภ.หนองม่วงไข่ แพร่ 68.นายทินกร ขันแก้ว เป็น นอภ.แกดำ มหาสารคาม 69.นายฉลอง พึ่งโคกสูง เป็น นอภ.กุดรัง มหาสารคาม 70.นายสัมฤทธิ์ หน่อแก้ว เป็น นอภ.ยางสีสุราช มหาสารคาม

71.นายวัฒนา เจริญจิตร เป็น นอภ.ดงหลวง มุกดาหาร 72.นายสุพิช สามารถ เป็น นอภ.ป่าติ้ว ยโสธร 73.นายศรี ศรีพุทธรินทร์ เป็น นอภ.ค้อวัง ยโสธร 74.นายสรวิศ สมพงษ์ เป็น นอภ.ทรายมูล ยโสธร 75.นายอาทิตย์ ยังคง เป็น นอภ.ไทยเจริญ ยโสธร 76.นายชัยรินทร์ นุกูลกิจ เป็น นอภ.เมยวดี ร้อยเอ็ด 77.นายสุเทพ พิมพิรัตน์ เป็น นอภ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 78.นายวิเชียร สุดาทิพย์ เป็น นอภ.หนองฮี ร้อยเอ็ด 79.นายอัครชัย ชัยจิรฉายากุล เป็น นอภ.สุขสำราญ ระนอง 80.นายเฉลิม เพชรรัตน์ เป็น นอภ.ละอุ่น ระนอง

81.นายบรรพต จันทรวงษ์ เป็น นอภ.วัดเพลง ราชบุรี 82.นายวิจิตร วาททัศนะ เป็น นอภ.สระโบสถ์ ลพบุรี 83.นายประทีป เนินริมหนอง เป็น นอภ.โคกเจริญ ลพบุรี 84.ว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ เป็น นอภ.สบปราบ ลำปาง 85.นายสถาพร สุขโข เป็น นอภ.แม่พริก ลำปาง 86.นายรังสรรค์ วัฒนพานิช เป็น นอภ.นาแก้ว เลย 87.นายชุษณิษฏ์ ประจวบวัน เป็น นอภ.หนองหิน เลย 88.ว่าที่ร้อยตรีนครชัย แสงมณี เป็น นอภ.เอราวัณ เลย 89.นายสมคิด พงศ์สมานวรกุล เป็น นอภ.ภูหลวง เลย 90.นายพยุงศักดิ์ พลลุน เป็น นอภ.นาด้วง เลย

91.นายสะอาด วงศ์รักษ์ เป็น นอภ.ศิลาลาด ศรีสะเกษ 92.นายเทเวศน์ มีศรี เป็น นอภ.เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 93.นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย เป็น นอภ.เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 94.นายอนุสรณ์ แสงกล้า เป็น นอภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 95.นายอรรถพล พันธุศาสตร์ เป็น นอภ.กุดบาก สกลนคร 96.นายออมสิน คำมุก เป็น นอภ.เจริญศิลป์ สกลนคร 97.นายวรสรณ์ ป้อมไชยา เป็น นอภ.นิคมน้ำอูน สกลนคร 98.นายสุกิจ พัฒนพงศ์ เป็น นอภ.กระแสสินธุ์ สงขลา 99.นายปัญญา จินดาวงค์ เป็น นอภ.นาหม่อม สงขลา 100.นายสาทร หวังพัฒน์ เป็น นอภ.ทุ่งหว้า สตูล

101.นายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล เป็น นอภ.มะนัง สตูล 102.นายบุญเต็ม กัลยาพานิช เป็น นอภ.โคกสูง สระแก้ว 103.นายสรณต ณ ศรีโต เป็น นอภ.หนองโดน สระบุรี 104.นางปิณฑิรา เก่งการพานิช เป็น นอภ.ดอนพุด สระบุรี 105. นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร เป็น นอภ.ศรีนคร สุโขทัย 106.นายชวลิต โรจนรัตน์ เป็น นอภ.ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 107.นายเทิดพันธ์ ครอบทอง เป็น นอภ.โนนนารายณ์ สุรินทร์ 108.นางสุทิศา คงเถลิงศิริวัฒนา เป็น นอภ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 109.นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ เป็น นอภ.พนมดงรัก สุรินทร์ 110.นายธนิต มยูขโชติ เป็น นอภ.ลำดวน สุรินทร์

111.นายสรชาย ครองยุทธ เป็น นอภ.ศรีณรงค์ สุรินทร์ 112.นายอดิศร วิทูรศิลป์ เป็น นอภ.โพธิ์ตาก หนองคาย 113.นางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว เป็น นอภ.สามโก้ อ่างทอง 114.นายสฤษดิ์ รัตนวงษ์ เป็น นอภ.เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 115.นายอิทธิพงษ์ ชื่นพิศาล เป็น นอภ.ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 116.นายณัชฐเดช มุลาลี เป็น นอภ.พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 117.นายถาวร สังขะมาน เป็น นอภ.สร้างคอม อุดรธานี 118.นายบุญเลิศ วรวงษ์ เป็น นอภ.หนองแสง อุดรธานี 119.นายจริน อุดมเลิศ เป็น นอภ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 120.ร้อยตรี ประพันธ์ ถึกสกุล เป็น นอภ.สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 121.นายนพดล ห้วยอำพัน เป็น นอภ.นาตาล อุบลราชธานี 122.นายปรีดา อุ่นอุดม เป็น นอภ.นาเยีย อุบลราชธานี 123.นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ เป็น นอภ.ดอนมดแดง อุบลราชธานี 124.นายสุทิน งามเลิศ เป็น นอภ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 125.นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ เป็น นอภ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับนายอำเภอใหม่เอี่ยม.

“ซี.12”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง - นายอำเภอใหม่

คำสั่งที่สำคัญที่สุดของมหาดไทยตอนนี้คือ คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการกรมการปกครองที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายอำเภอให้เข้าสู่ตำแหน่งนายอำเภอเป็นครั้งแรกอย่างเต็มภาคภูมิ 18 ต.ค. 2560 11:14 19 ต.ค. 2560 10:05 ไทยรัฐ