วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
หมู่บ้านอุตสาหกรรมตามรอยพ่อ

หมู่บ้านอุตสาหกรรมตามรอยพ่อ

โดย หมัดเหล็ก
19 ต.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ในการน้อมนำพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร ตลอดจนพระบรมราโชวาทใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางพัฒนาชุมชน บนหลักการที่ว่า “มุ่งการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้คนและครอบครัวในชุมชนที่จะเข้าไปพัฒนา ให้มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนำเอาความเจริญจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชน หมู่บ้าน ซึ่งหลายชุมชนยังต้องมีการเตรียมตัวหรือต้องใช้เวลากับการตั้งตัวก่อน ที่จะปรับตัวให้ทันกับกระแสเปลี่ยนแปลง”

การนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้น้อมนำ แนวทางพระราชดำริดังกล่าวมาเป็น หัวใจ ต่อการขับเคลื่อน โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่คำนึงถึงความแข็งแกร่งของชุมชนที่มาจากข้างใน ระเบิดจากข้างใน เพื่อจะรองรับและนำไปสู่ การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวโดยมีชุมชนเป็นเครื่องมือการกระตุ้นในทุกๆด้าน อาทิ สินค้าชุมชน การบริการ เป็นต้น

แนวคิดการดำเนินงานประกอบด้วย อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา สู่แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้มีการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานเติมเต็มองค์ความรู้กับหมู่บ้าน CIV ที่กระทรวงอุตสาหกรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาหมู่บ้านให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีขนาดการผลิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถในการบริหารจัดการ ไม่โลภ ไม่หลง ไม่เห็นกับกำไรในระยะสั้น มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค เน้นกระจายความเสี่ยงด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ก่อหนี้จนเกินขีดความสามารถ ใช้เสน่ห์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการขับเคลื่อน

หลักการศาสตร์ของพระราชา ต่อการพัฒนาหมู่บ้านสร้างสรรค์หรือ CIV (Creative Industry Village) หมายถึง หมู่บ้านแห่งความสมดุล ที่นำทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิตมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชนและยกระดับการท่องเที่ยว

หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีการนำร่องไปแล้ว 9 ชุมชนต้นแบบ ต้นเรื่องจากเมื่อปี 2525 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯเปิดอ่างแม่น้ำผาแตน รวมทั้งเสด็จฯสำรวจห้วยน้ำยุบ พระองค์ท่านทรงงานอย่างหนักแม้ในเวลาค่ำคืน คนในชุมชนบ้านออนใต้ จำได้แม่นยำว่า ทรงใช้ไฟฉายส่องทางไปในความมืด เพื่อสำรวจพื้นที่ พระองค์ทรงงานกลางป่า ชาวบ้านในชุมชนพอเห็นแสงไฟในเวลากลางคืนก็จะรู้ว่าพระองค์ทรงงานอยู่ ในหลวง ยังเสด็จฯอยู่

นอกจากนี้ พ่อหลวงของแผ่นดินยังสนพระทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ รับสั่งว่า น้ำคือชีวิต หลักสำคัญคือต้องมีน้ำใช้ น้ำบริโภค และมีน้ำเพื่อการเพาะปลูก จนเกิดโครงการพระราชดำริขึ้นมากมาย

เป็นหลักการดำรงชีวิตแบบพอเพียงตามรอยของพ่อจนถึงปัจจุบัน.


หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้