วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลสำรวจพบบริษัทหุ้นไทยดีขึ้น คะแนนธรรมาภิบาลสูงรอบ7ปี

นายบัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เปิดเผยในงานนำเสนอผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจด ทะเบียนไทยประจำปี 60 ว่า ปีนี้บริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) มีพัฒนาการ ด้านธรรมาภิบาล หรือการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ดีขึ้น โดยคะแนนการประเมินด้าน CG ขยับขึ้นจากระดับ “ดี” ขึ้นมาที่ระดับ “ดีมาก” จากการสำรวจ บจ.ทั้งหมด 620 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 80% ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ 7 ปี และสูงกว่าปี 59 (601 บริษัท) ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 78% โดยพบว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยใน 2 หมวด สำคัญ คือ การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และจากการประเมินพบว่า คณะกรรมการ บจ.ไทยแสดง บทบาทนำในการกำกับดูแลเรื่องที่สำคัญมากขึ้น และมุ่งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ หากพิจารณารายหมวดของผลสำรวจจะพบว่า ทุกหมวดได้รับคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 70% ขึ้นไป โดยหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 93, 92, 84 และ 78% ตามลำดับ ส่วนหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น ได้รับคะแนนเฉลี่ยในระดับดีเป็นปีแรก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 71%

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนบริษัท พบว่า มีบริษัทจดทะเบียน 507 บริษัท ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 70% ขึ้นไป หรือระดับดีขึ้นไป ในจำนวนนี้มีบริษัทที่ได้รับคะแนน 90% ขึ้นไป หรือระดับดีเลิศ 110 บริษัท คิดเป็น 18% มีบริษัทที่ได้รับคะแนน 80-89% หรือระดับดีมาก 226 บริษัท หรือ 36% และบริษัทที่ได้รับคะแนน 70-79% หรือระดับดี 171 บริษัทหรือ 28%.

นายบัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เปิดเผยในงานนำเสนอผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจด ทะเบียนไทยประจำปี 60 ว่า ปีนี้บริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) มีพัฒนาการ ด้านธรรมาภิบาล 18 ต.ค. 2560 07:32 18 ต.ค. 2560 08:44 ไทยรัฐ