วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
 รร.บ้านน้ำมิน เปิดเคล็ดลับปลอดขยะ ปลูกฝังวินัยเด็ก สู่การปฏิบัติจริง

รร.บ้านน้ำมิน เปิดเคล็ดลับปลอดขยะ ปลูกฝังวินัยเด็ก สู่การปฏิบัติจริง

  • Share:

รร.บ้านน้ำมิน จากพะเยา เผยความสำเร็จชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนปลอดขยะ ให้เด็กเรียนรู้ปฏิบัติจริง ในชีวิตประจำวัน ใช้แก้วน้ำส่วนตัว กินข้าวให้หมดจาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษชำระ ควบคู่ทำกิจกรรม ผุดหลักสูตรอนุรักษ์ทรัพยากร...

ดร.สมพิศ กาติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมิน ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา เปิดเผยว่า เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคณะครู นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนในโรงเรียนบ้านน้ำมิน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2560 ในประเภท โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยในอดีตเมื่อประมาณปี 2550 ก่อนจะมีการดำเนินโครงการจัดการขยะ พบปัญหาขยะในโรงเรียน เกิดจากความไม่มีวินัยของนักเรียน รวมไปถึงไม่มีระบบการจัดการที่ได้คุณภาพ กำจัดโดยวิธีการเผา ส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะไปจนถึงเรื่องสุขภาพของนักเรียนและชุมชนรอบๆ

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความพยายามจัดการแก้ปัญหามาตลอด แต่ไม่มีทิศทางแบบแผนที่เป็นมาตรฐาน กระทั่งต่อมา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เชิญให้เข้าร่วมการอบรมเรียนรู้วิธีการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า มีการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางภายใต้หลัก 3Rs คือ Reduce การลดปริมาณขยะ Reuse การใช้ซ้ำ และ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งพาไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จเรื่องการจัดการขยะ จึงมีการนำความรู้มาปรับใช้ในโรงเรียน กระทั่งประสบความสำเร็จเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ดีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

สำหรับการดำเนินการเรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน มีการนำหลักการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ หรือ Whole School Approach มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา โดยเน้นให้นักเรียนเรียนรู้การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมจากการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ เริ่มจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันง่ายๆ เช่น การใช้แก้วน้ำส่วนตัว การใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษชำระ การใช้จานใส่อาหารแทนถุงพลาสติก การทานอาหารให้หมดจาน การใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 หน้า ก่อนนำไปรีไซเคิล และยังมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน การจัดการขยะ รวมถึงมีการนำกิจกรรมที่หลากหลายมาใช้เป็นกิจกรรมเสริม เช่น การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงสัตว์ด้วยเศษอาหาร การทำสิ่งประดิษฐ์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและการเรียนรู้ให้กับเด็กไปพร้อมๆกัน

นอกจากนี้โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา อาเซียน ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2558 ระดับประถมศึกษา ณ กรุงเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และปีนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2560 ประเภทโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ถือเป็นแรงใจสำคัญที่ทำให้ทุกคนเกิดความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการทำงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนและขยายผลไปสู่ชุมชนและโรงเรียนแห่งอื่นๆ ให้ก้าวไปสู่ความเป็นสังคมปลอดขยะได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้