วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รร.ราชประชาฯ 27 ปลื้มผลงานอันดับ 1 เดินหน้าสร้างสังคมปลอดขยะ

รร.ราชประชาฯ 27 ปลื้มผลงานอันดับ 1 เดินหน้าสร้างสังคมปลอดขยะ

  • Share:

รร.ราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย ปลื้มผลงานชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนปลอดขยะ ระดับมัธยม เดินหน้าปลูกฝังจิตสำนึก-วินัยให้เยาวชนซึมซับการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง พร้อมขยายผลความสำเร็จสู่ชุมชน...

นายทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2560 ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงเรียนแบบอยู่ประจำ ที่จัดการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 10 ประเภท เช่น กำพร้า เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ เด็กยากจนมากเป็นพิเศษ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ฯลฯ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

ทั้งนี้จากการเป็นโรงเรียนประจำ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งนักเรียนต้องมาใช้ชีวิตอยู่ภายในโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เกิดขยะหมุนเวียนภายในโรงเรียนแต่ละวันเป็นจำนวนมาก จึงหาแนวทางการกำจัดขยะอย่างเป็นระบบและถูกวิธี โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ร่วมเป็นเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังความรู้ จิตสำนึก และวินัย ในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางภายใต้หลัก 3Rs คือ Reduce การลดปริมาณขยะ Reuse การใช้ซ้ำ และ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ ผ่านระบบการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน โดยได้เริ่มดำเนินการจากการจัดกิจกรรม “ธนาคารขยะรีไซเคิล” เพื่อให้นักเรียนสามารถ คัดแยกขยะได้ถูกประเภท เห็นคุณค่าในการคัดแยกขยะ

จากนั้นได้ขยายผลประกาศให้โรงเรียนเป็น “เขตปลอดโฟม” มีกระบวนการสร้างแรงจูงในในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ เช่น การประกวดชุดรีไซเคิล กิจกรรมประกวดหอพัก และห้องเรียนดีเด่น มีคูปองความดีที่ได้รับจากการขายขยะรีไซเคิลมาแลกชั่วโมงอินเตอร์เน็ต รวมทั้งขยายผลไปจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมขยะแลกสิ่งของ กิจกรรมเสียงตามสาย และการทำกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้อื่นๆร่วมกัน ซึ่งผลที่ตามมาทำให้เป็นเกิดภาคีความร่วมมืออย่างมากมายจากภาคส่วนต่างๆ เช่น เทศบาล ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน


“โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ห้องเรียน และมีนักเรียนจิตอาสาแกนนำในการร่วมดำเนินกิจกรรม มีการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนปลอดขยะ หลักสูตรธนาคารขยะรีไซเคิล หลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงไส้เดือน รวมทั้งกระบวนการสร้างแรงจูงใจในกิจกรรมขยะแลกดาว เป็นการชักชวนให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม สมาชิกใดมีดาวสะสมมาก จะมีของสมนาคุณให้ และยังเป็นการช่วยเหลือนักเรียนในการนำขยะมาขาย ทำให้มีรายได้แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กๆ เกิดความซึมซับความมีวินัยในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางไปในตัว”

สำหรับรางวัลชนะเลิศที่ได้รับในครั้งนี้ เป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของครู นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งโรงเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งปลูกฝังเยาวชนและชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อสร้างสังคมปลอดขยะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้