วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘เรียนรู้จากพระราชจริยวัตร’ น้อมนำความเพียรมาสานต่อ ก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติ

บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า สิ่งที่ผมสัมผัสได้คือ พระองค์ท่านทรงรักและเป็นห่วงประชาชน แม้พระองค์ท่านไม่ได้ตรัสเป็นคำพูดออกมาแต่ทุกคนรวมถึงผมต่างสัมผัสได้ถึงความรัก และความใส่ใจของพระองค์ที่มีต่อคนไทยทุกคน

นอกจากพระบรมราโชวาท หรือพระราชดำรัสที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ให้คนไทย เพื่อน้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและประเทศชาติแล้ว ส่วนตัวผมมองว่า พระราชจริยวัตรของพระองค์นั้นยิ่งงดงาม พระองค์ทรงแสดงให้ประชาชนคนไทยได้เห็น ถึงความตั้งใจความพากเพียร ความสนใจ ความหวังดี ที่ทำให้คนไทย ซึ่งเป็นพสกนิกรของพระองค์ท่านได้อยู่ดีกินดีมาโดยตลอด

กว่า 70 ปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ เป็นที่ประจักษ์แจ่มชัดแล้วว่า ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เห็นได้จากโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่าน ที่ช่วยให้คนในประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงใส่พระราชหฤทัยลงลึก ทุกรายละเอียดในทุก ๆ ด้าน เห็นได้จากโครงการต่าง ๆ ที่พระองค์มีพระราชดำริและพระราชทานไว้ต่างผลิดอกออกผล และอำนวยประโยชน์ให้กับคนไทยมาโดยตลอด”


“ความเพียรพยายามในการแก้ไขปัญหา
การติดตามงานอย่างไม่ลดละ และการคิดบวก
ของพระองค์ท่าน เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้
เพื่อน้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงาน
ผมจะสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน
และน้อมนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
และประเทศชาติ”


เมื่อครั้งในอดีต หากองค์กรของผมหรือตัวผมเองต้องเผชิญกับปัญหา หรือวิกฤติต่าง ๆ ผมจะเป็นห่วงและกังวล แต่หลังจากผมได้ระลึกนึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะตอนที่พระองค์ทรงงาน สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จาก พระองค์ท่าน คือการมองในแง่บวกหรือการคิดบวก ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผมสามารถฟันฝ่า แก้ไขปัญหา หรือวิกฤติไปได้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นบุคคลที่คิดบวกในทุก ๆ ด้าน แม้พระองค์ท่าน ไม่เคยตรัสคำว่า คิดบวก แต่สิ่งที่พระองค์ทรงแสดงให้เราเห็น ประจักษ์ชัดเจนตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ พระองค์ท่านทรงคิดบวกกับเราคนไทยเสมอ

ขณะเดียวกัน พระองค์ทรงมีความเพียร และไม่เคยท้อถอย ผมจึงได้น้อมนำพระราชจริยวัตรของพระองค์ท่าน มาเป็นแนวทางการทำงานในองค์กร ซึ่งแน่นอนว่าวิกฤติที่เกิดขึ้นในองค์กร บางเรื่องแก้ยาก และต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา แต่ผมก็จะไม่ท้อถอยและจะสู้จนบรรลุผลสำเร็จ

“ความเพียรพยายามในการแก้ไขปัญหา การติดตามงานอย่างไม่ลดละ และการคิดบวกของพระองค์ท่าน เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ เพื่อน้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงาน ผมจะสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านและน้อมนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประเทศชาติและทุกครั้งที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่าน ผมจะนำสีขาว สีดำ และสีทองมาเป็นสีหลักของแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป”

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า... 17 ต.ค. 2560 17:15 18 ต.ค. 2560 17:58 ไทยรัฐ