วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วงปฏิรูป ตร.เผย คนต้องการ 'พัฒนาศักยภาพ-ปรับโครงสร้าง' ตำรวจ

ชงผลฟังความเห็นปฏิรูปตำรวจทั่วประเทศเข้าที่ประชุม อนุ กก.ปฏิรูป ตร.เผยผลความเห็นประชาชนต้องการ "พัฒนาศักยภาพ-ปรับโครงสร้าง" 

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.60 ที่รัฐสภา นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารสังคม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ) กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯได้ประชุมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯให้นำไปประกอบการพิจารณาปฏิรูปตำรวจ โดยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปและผู้เกี่ยวข้อง 4 ภาค ได้ภาพตำรวจที่พึงปรารถนาจากมากไปหาน้อย คือ 1. ต้องการให้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 2.อยากให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร 3.อยากให้พัฒนาการบริหารงานบุคคลขององค์กรตำรวจ

4.อยากให้สร้างเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร 5.พัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากร 6.ให้ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชน 7.ปรับแก้ พ.ร.บ.ตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 8.ปรับปรุงงานบริการประชาชน 9.บูรณาการการทำงานร่วมกับประชาชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น และ 10.สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้บุคลากร โดยคณะอนุกรรมการฯ จะเสนอรายงานผลการรับฟังความเห็นต่อที่ประชุมในวันที่ 18 ต.ค.60 ต่อไป

ชงผลฟังความเห็นปฏิรูปตำรวจทั่วประเทศเข้าที่ประชุม อนุ กก.ปฏิรูป ตร.เผยผลความเห็นประชาชนต้องการ "พัฒนาศักยภาพ-ปรับโครงสร้าง" 17 ต.ค. 2560 16:33 17 ต.ค. 2560 19:21 ไทยรัฐ