วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายอำเภอใหม่

โดย ซี.12


ช่วงนี้มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายปลัดจังหวัด นายอำเภอออกมาหลายคำสั่ง แต่คำสั่งที่เห็นว่าสำคัญที่สุดคือ คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการกรมการปกครองที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายอำเภอให้เข้าสู่ตำแหน่งนายอำเภอเป็นครั้งแรกอย่างเต็มภาคภูมิ

ขอร่วมยินดีกับ นายอำเภอใหม่ ดังกล่าวจำนวน 125 ราย ที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งแล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ดังนี้

1.นายประภาส ขุนพิทักษ์ เป็น นอภ.ลำทับ กระบี่

2.นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ เป็น นอภ.ปลายพระยา กระบี่

3.นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ เป็น นอภ.หนองปรือ กาญจนบุรี

4.ว่าที่ร้อยตรีธีระพล โชคนำชัย เป็น นอภ.สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์

5.นายประสูตร หอมบรรเทิง เป็น นอภ.ฆ้องชัย กาฬสินธุ์

6.นายวิทยา มุลน้อยสุ เป็น นอภ.ดอนจาน กาฬสินธุ์

7.นายศักดิ์สิทธิ์ ปักษีสุวรรณ เป็น นอภ.ร่องคำ กาฬสินธุ์

8.นายพันธ์ศักดิ์ กุ่มดวง เป็น นอภ.นาคู กาฬสินธุ์

9.นายบรรจง ขุนเพชร เป็น นอภ.ปางศิลาทอง กำแพงเพชร

10.นางอรุณี จุลเจริญ เป็น นอภ.บึงสามัคคี กำแพงเพชร

11.นายสุรชัย เมฆพัฒน์ เป็น นอภ.ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร

12.นายศักดิ์ชัย สุขโชคพานิช เป็น นอภ.โนนศิลา ขอนแก่น

13.นายธีรธันย์ ไชยพรศิริ เป็น นอภ.เวียงเก่า ขอนแก่น

14.นายทวิช พิมพะ เป็น นอภ.ซำสูง ขอนแก่น

15.นายอัครเดช มุสิกะมาน เป็น นอภ.หนองนาคำ ขอนแก่น

16.นายสัมภาษณ์ ศรีหงส์ เป็น นอภ.เปือยน้อย ขอนแก่น

17.นางชลพรรษ ดีมา เป็น นอภ.โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น

18.นายปฏิณญา พานิชอัตรา เป็น นอภ.แก่งหางแมว จันทบุรี

19.นางสาวจิรัฎฐ์ เปียศิริ เป็น นอภ.คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา

20.นายพีระ การุญ เป็น นอภ.ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา

21.นายกิตติพงษ์ กิติคุณ เป็น นอภ.เกาะสีชัง ชลบุรี

22.นายเดชวุฒิ นิลแย้ม เป็น นอภ.วัดสิงห์ ชัยนาท

23.นายสุพล ภูมิฐานนท์ เป็น นอภ.เนินขาม ชัยนาท

24.นายพลกฤต พวงวลัยสิน เป็น นอภ.หนองมะโมง ชัยนาท

25.นายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ เป็น นอภ.ซับใหญ่ ชัยภูมิ

26.นายธเนศ ยุคนธจิตต์ เป็น นอภ.เนินสง่า ชัยภูมิ

27.นายชุมพล ยินดีผล เป็น นอภ.ภักดีชุมพล ชัยภูมิ

28.นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ เป็น นอภ.บ้านแท่น ชัยภูมิ

29.นายวราทิตย์ ด่านวิริยะกุล เป็น นอภ.พะโต๊ะ ชุมพร

30.นายสุจิต สุชาติ เป็น นอภ.ดอยหลวง เชียงราย

31.นายเลิศยศ แย้มพราย เป็น นอภ.ขุนตาล เชียงราย

32.นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล เป็น นอภ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่

33.นายชัชวาลย์ พุทธไธ เป็น นอภ.เวียงแหง เชียงใหม่

34.นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ เป็น นอภ.หาดสำราญ ตรัง

35.นายภัควัต ขันธหิรัญ เป็น นอภ.วังเจ้า ตาก

36.นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย เป็น นอภ.เทพารักษ์ นครราชสีมา

37.นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม เป็น นอภ.สีดา นครราชสีมา

38.นายพีระ พิมพ์ประสาร เป็น นอภ.พระทองคำ นครราชสีมา

39.นายสมชาย ปัญโญธีรกุล เป็น นอภ.ลำทะเมนชัย นครราชสีมา

40.นายปารเมศ แสงสว่าง เป็น นอภ.บัวลาย นครราชสีมา

41.นายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย เป็น นอภ.บ้านเหลื่อม นครราชสีมา

42.นายภูดิศ ชนะวรรณโณ เป็น นอภ.เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช

43.นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง เป็น นอภ.วิภาวดี นครศรีธรรมราช

44.นายมนต์วิทย์ โชติอัษฎายุธ เป็น นอภ.ช้างกลาง นครศรีธรรมราช

45.เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ เป็น นอภ.แม่เปิน นครสวรรค์

46.นายอนุชา ใจช่วงโชติ เป็น นอภ.ชุมตาบง นครสวรรค์

47.นายอาคม แย้มนวล เป็น นอภ.แม่วงก์ นครสวรรค์

48.นายกฤษดา โลศิริ เป็น นอภ.สันติสุข น่าน

49.นายประชา แสนกลาง เป็น นอภ.สองแคว น่าน

50.นายกิติพัฒน์ กะวัง เป็น นอภ.นาน้อย น่าน

51.นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ เป็น นอภ.แม่จริม น่าน

52.นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ เป็น นอภ.นาหมื่น น่าน

53.นายปรีชา สมชัย เป็น นอภ.บ่อเกลือ น่าน

54.นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ เป็น นอภ.บ้านหลวง น่าน

55.นายการุญ ไชยแขวง เป็น นอภ.โนนสุวรรณ บุรีรัมย์

56.ร้อยตรีเสถียร สาระสิทธิ์ เป็น นอภ.พลับพลาชัย บุรีรัมย์

57.นายถกล แซมหิรัญ เป็น นอภ.ชำนิ บุรีรัมย์

58.พันจ่าโท ทวี พิมพ์อุบล เป็น นอภ.แคนดง บุรีรัมย์

59.นายสิรศักดิ์ ทัศยาพันธุ์ เป็น นอภ.บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา

60.นางอมรรัตน์ กรึงไกร เป็น นอภ.บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา

วันนี้ทำบันทึกไว้ได้ 60 รายเอาไว้ต่อพรุ่งนี้อีกวัน.

“ซี.12”

ช่วงนี้มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายปลัดจังหวัด นายอำเภอออกมาหลายคำสั่ง แต่คำสั่งที่เห็นว่าสำคัญที่สุดคือ คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการกรมการปกครองที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายอำเภอให้เข้าสู่ตำแหน่งนายอำเภอเป็นครั้งแรก 17 ต.ค. 2560 10:41 17 ต.ค. 2560 14:29 ไทยรัฐ