วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร เดือนก.ย. ร่วง หมูถูกลง เพราะฝนชุก ทำซื้อขายอืด

สศก.ระบุ ดัชนีราคาสินค้าเกษตร เดือนก.ย. ร่วง 6.12% เหตุผลผลิตออกสู่ตลาดมาก มีฝนตกชุก ฉุดราคาสุกร รวมถึงไข่ไก่-กุ้งขาวแวนนาไม-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลดลง ขณะที่ยางพารา ขยับขึ้น จากนโยบายรัฐให้ผู้ประกอบการ เข้าไปซื้อ...

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนก.ย. 2560 ลดลง 6.12% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ สุกร เนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับหลายพื้นที่มีฝนตกชุกต่อเนื่อง ทำให้การซื้อขายไม่คล่องตัว ส่วนไข่ไก่ เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียน ทำให้ปริมาณการบริโภคไข่ไก่ชะลอตัว ขณะที่กุ้งขาวแวนนาไม เนื่องจากผลผลิตออกจำหน่ายสู่ตลาดปริมาณเพิ่มขึ้น และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ยังคงได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ประกอบกับมีการใช้วัตถุดิบชนิดอื่นทดแทนในการผลิตอาหารสัตว์ ส่งผลความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง

ทั้งนี้สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา เนื่องจากภาครัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้เข้าซื้อขายยางพารา ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น และ ไก่เนื้อ เนื่องจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดมีความสอดคล้องกับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเดือนต.ค. 2560 คาดว่า ดัชนีราคาจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนต.ค. 2559 โดยมีสินค้าที่ราคาลดลงได้แก่ ข้าวเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลองกอง สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม ในขณะเดียวกันแนวโน้มเดือนพ.ย. 2560 คาดว่าดัชนีราคาลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ อาทิ ข้าวนาปี และยางพารา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

สำหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนก.ย. 2560 เพิ่มขึ้น 7.03% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม ส่วนสินค้าที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ลองกอง และเงาะโรงเรียน สำหรับเดือนต.ค. 2560 คาดว่า ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรจะลดลงเปรียบเทียบกับเดือนต.ค. 2559 โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก ยางพารา สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม

ส่วนภาพรวมดัชนีรายได้ของเกษตรกร เดือนก.ย. 2560 เพิ่มขึ้น 0.48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวสูงขึ้น โดยในเดือนต.ค. 2560 คาดว่าดัชนีรายได้เกษตรกรจะลดลงเมื่อเทียบกับเดือนต.ค. 2559 จากราคาสินค้าเกษตรสำคัญที่ลดลง ขณะที่แนวโน้มดัชนีรายได้เกษตรกรเดือนพ.ย. 2560 จะอยู่ในระดับทรงตัว.

สศก.ระบุ ดัชนีราคาสินค้าเกษตร เดือนก.ย. ร่วง 6.12% เหตุผลผลิตออกสู่ตลาดมาก มีฝนตกชุก ฉุดราคาสุกร รวมถึงไข่ไก่-กุ้งขาวแวนนาไม-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลดลง ขณะที่ยางพารา ขยับขึ้น จากนโยบายรัฐให้ผู้ประกอบการ เข้าไปซื้อ... 16 ต.ค. 2560 22:18 16 ต.ค. 2560 22:23 ไทยรัฐ