วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชาวราชบุรีปลื้ม! โครงการ 9101 ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรดียิ่งขึ้น

ชาวราชบุรีปลื้ม! โครงการ 9101 ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรดียิ่งขึ้น

  • Share:

ชาวราชบุรี ปลื้มโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้นโยบายของรัฐบาล งบประมาณ 216 ล้านบาท ช่วยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรมีงานทำ ก่อให้เกิดรายได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนมีเงินหมุนเวียน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น..

วันที่ 16 ต.ค. 60 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เผยถึง ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนว่า ประสบความสำเร็จด้วยดี ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสักโครงการเดียว โดยจังหวัดราชบุรีได้รับการอนุมัติโครงการจำนวนทั้งสิ้น 227 โครงการ ใช้งบประมาณกว่า 216 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ ต่อยอดเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ภาคเกษตรความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับรายละเอียดในการดำเนินการ ทั้ง 227 โครงการ แบ่งเป็น โครงการด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช จำนวน 63 โครงการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 48 โครงการ การจัดการศัตรูพืช จำนวน 2 โครงการ ด้านฟาร์มชุมชน จำนวน 21 โครงการ การผลิตอาหารการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน 30 โครงการ ปศุสัตว์ จำนวน 44 โครงการ การประมง จำนวน 19 โครงการ

นอกจากนี้ ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ยังเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีงานทำ ก่อให้เกิดรายได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชนมีเงินหมุนเวียน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและชุมชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

รวมทั้ง พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน โดยให้ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่ายเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชน ให้มีส่วนร่วมแบบประชารัฐอย่างยั่งยืน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้