วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส.นบส.10 (ต่อ)

โดย ซี.12


ข้าราชการผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส.รุ่นที่ 10 ของสำนักงาน ก.พ.เพื่อเติมเต็มให้มีความพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารยังมีอีกจำนวนหนึ่ง คือ

ผอ.สถานศึกษา กศน. อำเภอต่างๆ เช่น

166.นางจุรีรัตน์ โพธิ์วิจิตร อำเภอเมืองกระบี่

167.นางณัฐกัญญาธ์ กานต์การันยกุล อำเภอแก่งกระจาน เพชรบุรี

168.นางณัฐกฤตา พึ่งสุข ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเป้าหมายพิเศษ

169.นายคมกฤช จันทร์ขจร สถาบันการศึกษาทางไกล

170.นางวัชราพร จิรานันท์สิริ เขตคันนายาว กทม.

171.นายวินัย ยงเขตรการณ์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

172.นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ผอ.ภารกิจนโยบายและระบบตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา สป.ศธ.

173.นางทิพพาศรี อินทะกูล ผอ.ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา สป.ศธ.

174.นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สป.ศธ.

175.นางสาวสุกัลยา อนุชิตไพลิน ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สป.ศธ.

176.นางเกื้อกูล ชั่งใจ ผอ.สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สภาการศึกษา

177.นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผอ.สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สภาการศึกษา

ของกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วย

178.นายสุทัศน์ ดวงดีเด่น ผอ.สถาบันมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์

179.นางสาววรยา เหลืองอ่อน ผอ.สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค

180.นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผอ.กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

181.นางอัมพร จันทวิบูลย์ ผอ.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย

182.นายมรกต จรูญวรรธนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงาน อย.

183.นายไชยเวช ธนไพศาล ผอ.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

กระทรวงอุตสาหกรรม มี

184.นายอดิทัต วิสีนนท์ ผอ.สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

185.นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ ผอ.สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

186.นายภาสกร ชัยรัตน์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

187.นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

188.นางศิริเพ็ญ กุศลานนท์ ผอ.กองบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ยังมีหน่วยงานอื่นๆ เช่น

189.นายภูมิวิศาล เกษมศุข ผอ.สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 สำนักงาน ป.ป.ท.

190.นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล

191.ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดปทุมธานี

192.นายวิทิต เภาวัฒนาสุข อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

193.นายยืนยง ตั้งเปรมศรี ผอ.สำนักแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

มีเพิ่มเติมจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็น ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดต่างๆ คือ

194.นายไพศาล ปันแดน สุพรรณบุรี เขต 3

195.นายประจักษ์ ช่างเรือ ภูเก็ต

196.นายชนาธิป สำเริง ขอนแก่นเขต 4

197.นายศุภสิน ภูศรีโสม ขอนแก่น เขต 3

198.นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ปัตตานี เขต 2

199.นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ หนองบัวลำภู เขต 1

200.นายสุนาจ แก้วสุข พัทลุง เขต 2

201.นายพยอม วงษ์พูล สุโขทัย เขต 1

202.นายถาวร คูณิรัตน์ อุบลราชธานี เขต 4

203.นายศังกร รักชูชื่น มัธยมศึกษาเขต 13

204.นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ กาฬสินธุ์ เขต 2

205.นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ลำพูน เขต 2

206.นายสมศักดิ์ ทองเนียม มัธยมศึกษา เขต 18

207.นายรตนภูมิ โนสุ เชียงใหม่ เขต 2

208.นายธีร์ ภวังคนันท์ ผอ.ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ.

209.นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

210.นายภาสกร เหมกรณ์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

211.นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

212.นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

213.นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

214.นายศุภกิจ บุญศิริ ผอ.สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ครบถ้วนทั้ง 214 รายที่จะก้าวสู่ตำแหน่งรองอธิบดี.

“ซี.12”

ข้าราชการผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร ส.นบส.รุ่นที่ 10 ของสำนักงาน ก.พ.เพื่อเติมเต็มให้มีความพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารยังมีอีกจำนวนหนึ่ง 16 ต.ค. 2560 10:26 ไทยรัฐ