วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พ่อของคนทั้งแผ่นดิน


รายการศาสตร์พระราชาโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวถึงการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่เป็นหลัก ปรัชญาการทำงานและการดำรงชีวิต อย่างมีความสุขของคนไทยทั่วโลก พระองค์ทรงดูแลพสกนิกรทุกหมู่เหล่าด้วยความเสมอภาค ให้ทุกคน อยู่ดีกินดี ทรงสอนให้เรียนรู้และอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล

ทรงสอนข้าราชการ ให้ทำงานกับประชาชน เริ่มที่ การปลูกป่าในใจคน หมายถึงการปลูกจิตสำนึกของคนให้เห็นคุณค่าและเห็นประโยชน์ร่วมกันเสียก่อน แล้วทุกคนก็จะช่วยกันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน ทุกคนทำโดยไม่เป็นการยัดเยียด แต่ต้องให้ระเบิดจากข้างใน

จึงจะเป็นการพัฒนาบนพื้นฐานความสมัครใจ นำไปสู่ความยั่งยืน พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษาสาธารณสุข ทรงเห็นว่าประชาชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ

จึงเป็นเหตุผลที่พระองค์ทรงเสด็จฯ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาด้วยพระองค์เอง พร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อให้บัณฑิตใหม่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและช่วยกันพัฒนาประเทศส่วนรวมสืบต่อไป

ทรงสอนหลักการใช้ชีวิต โดยทรงเป็นตัวอย่าง การประหยัด ใช้ดินสอจนหมดแท่ง ใช้ยาสีฟันจนหมดหลอด รวมไปถึงการออม การรู้จักพอเพียง การพึ่งพาตนเอง

พระราชทาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง ความพอประมาณ มีเหตุมีผล ภูมิคุ้มกัน และความรู้บวกคุณธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก

ด้วยเหตุนี้ พระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก ได้รับการขนานนามว่าทรงเป็น พระมหากษัตริย์นักพัฒนา ทรงสดับรับฟังปัญหาทุกข์ยากของราษฎรที่ยากไร้และด้อยโอกาสทุกหย่อมหญ้า

องค์การสหประชาชาติ ได้ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์เมื่อ 10 ปีที่แล้ว จัดให้มีการประชุมระดับนานาชาติ สำหรับการถวายราชสดุดีและแสดงความอาลัย เพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ซึ่งทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำรงชีวิตของคนไทยทั่วโลกแล้ว องค์การสหประชาชาติยังได้บรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา เพื่อให้ชาติสมาชิกนำไปประยุกต์ใช้

บทบาท พ่อของแผ่นดิน ที่ทรงเตรียมความพร้อมให้คนไทย สามารถก้าวเดินเข้าสู่โลกกว้างอย่างสง่างาม โดยทรงทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักยอมรับเพื่อให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาชาวโลก

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรชาวไทย ทรงสอนให้รู้จักเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม ทรงให้สติและหาทางออกของทุกปัญหา รวมทั้งวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศทุกครั้ง พระองค์จะทรงประทับอยู่ในจิตใจของคนไทยไปชั่วกาลนาน.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th 

ทรงสอนข้าราชการ ให้ทำงานกับประชาชน เริ่มที่ การปลูกป่าในใจคน หมายถึงการปลูกจิตสำนึกของคนให้เห็นคุณค่าและเห็นประโยชน์ร่วมกันเสียก่อน 16 ต.ค. 2560 09:53 16 ต.ค. 2560 11:42 ไทยรัฐ