วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรรมการ ก.พ.ชุดใหม่

กรรมการ ก.พ.ชุดใหม่

โดย ซี.12
16 ต.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์,คุณพรทิพย์ จาละ,นายอำพน กิตติอำพน

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ ในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือน ความว่า

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือนจำนวน 7 ราย ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2557 นั้น

เนื่องจากกรรมการข้าราชการพลเรือนดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เพื่อเสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้าราชการพลเรือนชุดใหม่จำนวน 7 ราย ดังนี้

1.คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ 2.นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ 3.นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 4.คุณพรทิพย์ จาละ 5.นายสมภพ อมาตยกุล 6.นายสีมา สีมานันท์ 7.นายอำพน กิตติอำพน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ.ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คนนั้นมีการเปลี่ยนแปลง 2 ราย คือมี คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ กับ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เข้ามาใหม่ ซึ่งต่างก็เป็นอดีตเลขาธิการ ก.พ. ด้วยกันทั้งคู่

ส่วนกรรมการโดยตำแหน่งนั้นไม่มีวาระที่แน่นอนคือใครอยู่ในตำแหน่งที่กฎหมายกำหนดให้เป็น กรรมการ ก.พ. ก็ทำหน้าที่ไปเมื่อไรที่พ้นจากตำแหน่งคนเข้ามาใหม่ก็เข้ามาเป็น ก.พ. แทน

กรรมการ ก.พ.โดยตำแหน่งจึงประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งปัจจุบันได้แก่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นประธาน ก.พ.

กรรมการโดยตำแหน่งอีก 4 ราย คือ 1.ปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งปัจจุบันคือ นายสมชัย สัจพงษ์ 2.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ซึ่งปัจจุบันคือ นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา 3.เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันคือ นายปรเมธี วิมลศิริ 4.เลขาธิการ ก.พ. ซึ่งปัจจุบันคือ นางเมธินี เทพมณี เป็นกรรมการ ก.พ.และเลขานุการ

ระหว่างนี้การดำเนินงานของ ก.พ.ก็มิได้สะดุดหยุดลง เพราะ มี สำนักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจทั้งปวงในนามของ ก.พ. เพียงแต่ไม่มีการประชุม ก.พ.เท่านั้น

ในส่วนของคณะอนุกรรมการวิสามัญด้านต่างๆที่มีอยู่ 10 กว่าคณะนั้น ก็หมดวาระไปตามคณะกรรมการ ก.พ. ชุดเก่าที่เป็นผู้มีมติแต่งตั้งไว้

ก.พ.ชุดใหม่เข้ามาจึงมีการแต่งตั้งใหม่ไปตามวาระและความเหมาะสม

ส่วน อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.กรม ทั้งหลายทั้งปวงก็มิได้มีอะไรกระทบกระเทือน ยังคงอยู่ต่อไปตามวาระของตัวเอง

ย่างก้าวของ ก.พ.ต่อไปนี้ก็คงจะต้องมองไปถึงการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติเป็นสำคัญ.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้