วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มจร.เล็งเปิดเพิ่ม ป.ตรีอินเตอร์

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และ ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ มจร. กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีพระราชปริยัติกวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร. เป็นประธานการประชุม ได้มีความเห็นร่วมกันในการให้วิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ เร่งเปิดการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้ทันปีการศึกษา 2561 เนื่องจากปัจจุบันทางวิทยาลัยได้เปิดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น การเปิดระดับปริญญาตรีจะทำให้ผู้สนใจในทวีปยุโรป อเมริกา ทวีปเอเชีย ประชาคมอาเซียน และทวีปอื่นๆ รวมถึงมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยต่างๆ ที่อยู่ภายใต้สมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ สามารถเลือกมาศึกษาที่วิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติได้ ซึ่งการที่วิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ จะเปิดหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก เป็นการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์มุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ.

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)และ ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ มจร.กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา หลักสูตรนานาชาติ 14 ต.ค. 2560 03:14 14 ต.ค. 2560 04:51 ไทยรัฐ