วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"สุวิทย์" สร้างฐานปฏิรูป จี้ 10 หน่วยราชการปรับการทำงานยุค 4.0

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมาได้หารือกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมที่ดิน เพื่อหาทางร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานราชการของไทยให้เป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการปฏิรูปประเทศให้เกิดความสำเร็จ จะสามารถเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนได้ ซึ่งมี 10 หน่วยงานใหญ่ที่จะต้องหารือกัน สำหรับหน่วยงานอันดับต่อไปที่จะหารือกันนั้น คือ ผู้บริหารกรมศุลกากร ทั้งนี้เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขระบบการทำงานของกรมศุลกากร ซึ่งงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกการนำเข้าและส่งออก โดยจะเข้าไปช่วยหาวิธีการปรับลดอุปสรรคด้านการนำเข้าและส่งออก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจ รวมไปถึงประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการเข้าไปใช้บริการ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย

“การปฏิรูประบบราชการ 4.0 นั้น ถือเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปประเทศ หากไม่เร่งปฏิรูประบบราชการก่อน จะทำให้รัฐบาลไม่สามารถปฏิรูปเรื่องอื่นๆได้ และอาจทำให้นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง โดยวาระการปฏิรูประบบราชการต้องทำใน 7 เรื่อง คือ การปฏิรูปกฎหมาย, การยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน, การปฏิรูประบบตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์, การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลที่คล่องตัว, การปฏิรูปการบริหารจัดการกำลังคน, การปฏิรูปงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง และการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล”.

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมาได้หารือกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมที่ดิน เพื่อหาทางร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 14 ต.ค. 2560 03:07 14 ต.ค. 2560 05:04 ไทยรัฐ