วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภากาชาดรับสมัคร หน.ประชาสัมพันธ์ 7

สภากาชาดไทยเปิดรับสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 7 กลุ่มงานสารนิเทศ 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และการประชาสัมพันธ์ ไม่จำกัดเพศ อายุ 40 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 5 ปีขึ้นไป ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้งการพูด อ่าน และเขียนได้ดี โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ อาทิ วางแผนการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ดูแลระบบในการทำงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ งานสื่อสารมวลชน งานบริการข้อมูล และงานธุรการ-การเงิน งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนางานการเผยแพร่ข่าวในยุคดิจิทัล โดยใช้สื่อออนไลน์ Social Media และสื่อรูปแบบใหม่ สมัครได้ถึง 31 ตุลาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th สอบถาม โทร.0-2256-4054.

สภากาชาดไทยเปิดรับสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 7 กลุ่มงานสารนิเทศ 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และการประชาสัมพันธ์ 14 ต.ค. 2560 02:46 14 ต.ค. 2560 06:35 ไทยรัฐ