วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส.นบส.10 (ต่อ)

โดย ซี.12

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอื่นและต้องมาอบรมเสริมที่สำนักงาน ก.พ.ในโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ยังมีอีกเป็นวันที่สี่ดังนี้

121.นายประพจน์ แย้มทิม ผอ.ร.ร.สมุทรสาคร 122.นายบรรหาร เอี่ยมสะอาด ผอ.ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 123.นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์ ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 124.นางสาวสุมดี อิ่มแก้ว ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 125.นายสมบูรณ์ ชดช้อย ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 126.นายพิเชฏฐ์ หลั่งทรัพย์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 127.นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 128.นายสาวิทย์ ญาณภิรัต ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 129.นายดุสิต สะดวก ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 130.นายอริยะ สุวรรณปากแพรก ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

131.นายณัฏฐพล พูนประสิทธิ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 132.นายเรืองแสง ห้าสกุล ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 133.นายปรีวัฒน์ ถานิสโร ผอ.วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 134.นายสงัด ยศเฮือง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 135.นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผอ.วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 136.นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 137.นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผอ.วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 138.จ่าสิบเอกสมพร ชูทอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 139.นายสุชาติ ชาติวรรณ ผอ.วิทยาลัยศรีสัชนาลัย 140.นายวุฒิชัย รักชาติ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

141.นายนิติ นาชิต ผอ.วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 142.นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผอ.สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 143.นางสาวสุมัณฑนา จันทโรจวงศ์ ผอ.สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 144.นางสาววัฒนาพร สุขพรต ผอ.สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 145.นายประวิต เอราวรรณ์ รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 146.นางสาวผุสดี เขตสมุทร ผอ.สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 147.นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 148.ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 149.นายภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 150.
นางอธิชา รจนะ ผอ.สำนักงาน กศน. จังหวัดชุมพร

151.นางสันติ ต่วนชะเอม ผอ.สำนักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี 152.นายโกวิท สละชั่ว ผอ.สำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว 153.นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผอ.สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง 154.นายสุรัติ วิภักดิ์ ผอ.สำนักงาน กศน. จังหวัดมุกดาหาร 155.นายบุญส่ง ทองเชื่อม ผอ.สำนักงาน กศน. อำเภอเมืองขอนแก่น 156.นายจำเริญ มูลฟอง ผอ.สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 157.นายวิทยา คชสิทธิ์ ผอ.สถานศึกษา กศน. อำเภอเมืองพังงา 158.ว่าที่ร้อยตรีเอกพจน์ เกษมกุลทรัพย์ ผอ.สถานศึกษา กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่ 159.นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ผอ.สถานศึกษา กศน. อำเภอเมืองโนนสูง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา 160.นายมงคล กาฬคลอด ผอ.สถานศึกษา กศน. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

161.นางวิจิตราวลิน พรปัญญาภัทร ผอ. สถานศึกษา กศน. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 162.ร้อยโทชำนาญ เรียนเลิศอนันต์ ผอ.สถานศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 163.นางสาวจิราวัลย์ ชาเหลา ผอ.สถานศึกษา กศน. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 164.นายศุภชัย สกุลแก้ว ผอ.สถานศึกษา กศน. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 165.นายวิเชียร โชติช่วง ผอ.สถานศึกษา กศน. อำเภอนาทวี สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา

ส่วนที่เหลือต้องยกยอดไปสัปดาห์หน้า.

“ซี.12”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง - ส.นบส.รุ่น 10  , ส.นบส.10 (ต่อ) , ส.นบส.10 (ต่อ)

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอื่นและต้องมาอบรมเสริมที่สำนักงาน ก.พ.ในโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ยังมีอีกเป็นวันที่สี่ดังนี้ 13 ต.ค. 2560 11:25 13 ต.ค. 2560 14:11 ไทยรัฐ