วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพธิคยาวิชชาลัย ร่วมมือชาวพุทธสหภาพเมียนมา เผยแผ่พุทธศาสนาในเอเชีย

ชาวพุทธสหภาพเมียนมา จับมือ ชมรมโพธิคยาวิชชาลัย 980 จัดตั้งประชาคมพุทธศาสนิกเอเชีย เพื่อช่วยจรรโลงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย ทั้งเป็นการต่อยอดโครงการธรรมยาตราห้าแผ่นดิน ให้มีความต่อเนื่อง..

วันที่ 12 ต.ค. 60 ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 เผยว่า ตามที่ ดร.คินฉ่วย ในนามตัวแทนชาวพุทธของสหภาพเมียนมา ได้นำคณะมาหารือกับตน และคณะกรรมการของสถาบันโพธิคยาฯ กับแนวทางการจัดตั้งประชาคมพุทธศาสนิกเอเชีย (Asian Buddhist Community - ABC) โดยมีเป้าหมายในการช่วยจรรโลงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะเป็นความร่วมมือระหว่างพระพุทธศาสนาเถรวาท และมหายาน

ล่าสุด ดร.คินฉ่วย ได้เป็นเจ้าภาพจัดให้มีการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรก จัดขึ้นที่นครย่างกุ้ง สหภาพเมียนมา โดยมีตัวแทนชาวพุทธหลายประเทศเข้าร่วม ขณะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้ส่งคณะผู้บริหารเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นได้มีพิธีลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ทั้งเถรวาท และมหายานให้ดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ระหว่าง ดร.คินฉ่วย และคณะ ในนามชาวพุทธสหภาพเมียนมา และชมรมโพธิคยาวิชชาลัย 980 โดย ดร.ศุภชัย วีระภุชงค์ และคณะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดจากโครงการธรรมยาตราห้าแผ่นดินให้มีความต่อเนื่องต่อไปด้วย.

ชาวพุทธสหภาพเมียนมา จับมือ ชมรมโพธิคยาวิชชาลัย 980 จัดตั้งประชาคมพุทธศาสนิกเอเชีย เพื่อช่วยจรรโลงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย ทั้งเป็นการต่อยอดโครงการธรรมยาตราห้าแผ่นดิน ให้มีความต่อเนื่อง.. 12 ต.ค. 2560 18:45 12 ต.ค. 2560 20:26 ไทยรัฐ