วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มท.จัดตั้งสถานที่กลาง อปท.ทุกแห่ง ทำงานเชิงรุกบำบัดทุกข์บำรุงสุข ปชช.

มท.จัดตั้งสถานที่กลาง อปท.ทุกแห่ง ทำงานเชิงรุกบำบัดทุกข์บำรุงสุข ปชช.

  • Share:

มหาดไทยให้ท้องถิ่นรุกบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ประชาชนทุกตารางนิ้วผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย ให้จัดตั้งสถานที่กลางอำเภอละ 1 แห่ง เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกด้าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.60 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมทางไกลกับท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อเช้า(12 ต.ค.)ที่ผ่านมา เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงประกาศของ สถ. เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นโดยมีจุดมุ่งหมายในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้มข้นขึ้น

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่า ด้วยค่าใช้จ่ายฯ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 ก.ย. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.เป็นต้นไป เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สาระสำคัญของประกาศ สถ. กำหนดให้ท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการเพื่อให้ อปท.ร่วมกันจัดให้มีสถานที่กลางขึ้นอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง รวมทั้งกำหนดพื้นที่ให้บริการของสถานที่กลางแต่ละแห่งให้ชัดเจน ซึ่งจะเป็นที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ใดของ อปท.ก็ได้ โดยคำนึงถึงความสะดวกของประชาชนในการติดต่อกับขอรับบริการ

นอกจากนั้น ได้กำหนดให้มีข้าราชการของ สถ. มีหน้าที่ดูแลสถานที่กลาง และมีหน้าที่รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทั้งในด้านสาธารณภัย การส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดต่อ หรือ โรคระบาดในท้องถิ่น พร้อมทั้งให้แจ้งให้ อปท.ทราบ จากนั้นต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระเบียบต่างๆ ให้ประชาชนทราบ และสามารถสืบค้นได้โดยสะดวก พร้อมให้คำปรึกษากับประชาชนในการขอรับความช่วยเหลือ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า แม้ระเบียบจะกำหนดว่าให้มีสถานที่สำหรับเป็นให้ความช่วยเหลืออย่างน้อยองค์กรปกครองถิ่น(อปท.) ละ 1 แห่งไม่ได้หมายความว่ามีจุดเดียวที่เดียว อปท.สามารถตั้งจุดให้ความช่วยเหลือได้กี่แห่งก็ได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้ผู้ต้องการรับความช่วยเหลือไปขอรับความช่วยเหลือได้สะดวก และที่สำคัญขอให้ทำงานเชิงรุกคือเสาะแสวงหาข้อมูลผู้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องให้ความช่วยเหลือและต้องบูรณาการการให้ความช่วยเหลือ คือ ต้องประสานหน่วยงานรัฐ เช่น สาธารณสุข พมจ. องค์กรการกุศลเช่น เหล่ากาชาด วัด มูลนิธิ โรตารี่ ไลออนส์ภาคงานเอกชน เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม บูรณาการให้ความช่วยเหลือ

อย่างไรก็ตาม ต้องมีการรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่แบบวงกว้างไว้ไม่ต้องรอให้ประชาชนที่มีทุกข์ร้อนซ้ำซากมาร้องขอความช่วยเหลือ จากนั้นก็ต้องประชาสัมพันธ์ผลการช่วยเหลือของ อปท.ในภาพรวม และปิดประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจาก อปท. ณ สถานที่กลาง หรือเว็บไซต์ ให้ประชาชนทราบทุกครั้งเพื่อให้สังคมทราบว่าท้องถิ่นเราเป็นที่พึ่งได้ ทั้งนี้ ท้องถิ่นจังหวัดอาจพิจารณาเปลี่ยนสถานที่กลาง หรือกำหนดสถานที่กลางระดับจังหวัดขึ้นอีกก็ได้ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ที่มาติดต่อขอความช่วยเหลือ หรือจะปรับปรุงแนวทางวิธีการให้ได้มาซึ่งข้อมูลคนเดือดร้อน รูปแบบการช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสม

"การออกประกาศในครั้งนี้ก็เพื่อให้ การช่วยประชาชนเป็นในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที ดังนั้่น ทุกจังหวัดต้องเตรียมความพร้อม ต้องมีสถานที่กลาง หรือ เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นอย่างบูรณาการ เข้าถึงปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เรื่องสำคัญคือต้องช่วยกันทำ ช่วยกันสะท้อนข้อมูลปัญหาอุปสรรคเพื่อให้การบำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็นรูปธรรม ไม่มีใครถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังตามนโยบายของรัฐบาล" อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้