วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
‘เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา’ สู่ศาสตร์ความพอเพียง พาองค์กรเข้มแข็งยั่งยืน

‘เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา’ สู่ศาสตร์ความพอเพียง พาองค์กรเข้มแข็งยั่งยืน

  • Share:

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เล่าถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ และทรงมีพระอัจฉริยภาพหลากหลายด้านที่ทั่วโลกยกย่อง ทั้งด้านวิศวกรรมชลประทาน การเกษตร เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์

จากพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้ เป็นจำนวนมาก แต่มีอยู่ 2 สิ่ง ที่ผมได้น้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการบริหารจัดการองค์กร

สำหรับพระบรมราโชวาทแรกคือ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ดั่งที่พระองค์พระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืม เสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป”

ทั้งนี้ ผมและองค์กรได้นำพระบรมราโชวาทนี้ มาปรับใช้ ซึ่งเราได้ยึดความพอประมาณ การมีเหตุผล รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยใช้ความรู้ คู่คุณธรรม และความซื่อสัตย์ ซึ่งเราได้นำแนวทางเหล่านี้มาปฏิบัติจนองค์กรของเรา ได้รับรางวัลองค์กรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน มาปรับใช้จนประสบความสำเร็จ


“เราได้นำแนวทางนี้มาใช้บริหารจัดการ
เพื่อให้เข้าใจ และเข้าถึงแต่ละส่วน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างลึกซึ้ง
ว่าเขาต้องการอะไร
เขามีความเห็นที่แตกต่างอย่างไร”

สำหรับ พระราชดำรัสที่ 2 ที่ได้นำมาปรับใช้ในองค์กร คือ ‘เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา’ เราได้นำแนวทางนี้มาใช้บริหารจัดการ เพื่อให้เข้าใจ และเข้าถึงแต่ละส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างลึกซึ้ง ว่าเขาต้องการอะไร เขามีความเห็นที่แตกต่างอย่างไร

หลังจากนั้นก็เข้าถึงปัญหา เข้าถึงตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง เพื่อนำมาวางแผนงานในการลงมือปฏิบัติ สิ่งนี้เองถ้านำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก็จะทำให้ บุคคลนั้นสามารถประสบความสำเร็จ และเป็นคนดีของสังคมไปในอนาคตได้

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงงานอย่างหนัก ถือเป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้อาณาประชาราษฎร์ทั้งแผ่นดิน อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกร่มเย็น อันเปรียบได้กับดวงประทีปแห่งความดีที่คนไทยจะยึดมั่น ตามรอยพระราชปณิธานของพระองค์ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจอันสูงสุดของคนไทยทุกคนตลอดไป

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ประเสริฐ บุญสัมพันธ์
คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)