วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘ปัญหาแก้ไขได้ด้วยสติปัญญา’ จากพระบรมราโชวาทสู่การปฏิบัติ นำพาองค์กรบรรลุสู่เป้าหมาย

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในหลากหลายด้าน ซึ่งพสกนิกรชาวไทยต่างประจักษ์ในการทรงงานของพระองค์ท่าน เช่นเดียวกับชาวต่างชาติก็เห็นพ้องในพระอัจฉริยภาพของพระองค์

สำหรับตัวผมเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวันนั้น ผมได้ยึดพระองค์เป็นต้นแบบ และเป็นแรงบันดาลใจมาโดยตลอด ทั้งนี้ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นนักคิดนักพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนนำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญมาถึงปัจจุบันนี้


“เกิดปัญหาไม่ว่าจะเรื่องเล็ก หรือเรื่องใหญ่

เราจะต้องแก้ปัญหาด้วยสติปัญญา
สิ่งที่สำคัญอันดับแรก เราต้องตั้งสติให้ดีก่อนว่า
ต้นเหตุของปัญหาเกิดจากสิ่งใด
และจะใช้หลักการใดเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น”


นอกจากนี้ พระองค์ทรงมีความเพียร ความอดทนอย่างมาก ในการทรงงาน พระองค์ทรงตรากตรำไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเห็นได้จากภาพต่าง ๆ ที่พระองค์ เสด็จฯไปยังพื้นที่ทุรกันดาร พัฒนา และพลิกฟื้นพื้นที่เหล่านั้นให้ประชาชนของพระองค์ท่านได้มีที่ดินทำกิน สร้างงาน สร้างอาชีพ และมีชีวิตที่ดีขึ้น

“ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงมีทศพิธราชธรรมหลักธรรมในการปกครอง ส่งผลให้ประเทศไทยก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างประจักษ์ในทศพิธราชธรรมของพระองค์เป็นอย่างมาก”

องค์กรของเราได้พัฒนาและยกระดับให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี มุ่งสู่องค์กรที่มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในอนาคต

ทั้งนี้ หากผม หรือองค์กรมีปัญหา สิ่งที่พึงระลึกเพื่อน้อมนำมาใช้แก้ปัญหาคือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่พระราชทานไว้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2539 ความว่า

“ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ย่อมจะต้องมีปัญหาต่าง ๆ เป็นอุปสรรค ขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอ ยากที่ผู้ใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะหลีกเลี่ยงพ้นได้ คนก็มีปัญหาของคน สังคมก็มีปัญหาของสังคม ประเทศก็มีปัญหาของประเทศ แม้กระทั่งโลกก็มีปัญหาของโลก ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต และกิจการงานจึงเป็นเรื่องธรรมดา ข้อสำคัญเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จะต้องแก้ไขให้ลุล่วงไปโดยไม่ชักช้า ผู้ใดมีสติปัญญาคิดได้ดี ปฏิบัติได้ถูก ผู้นั้นก็มีหวังบรรลุถึงเป้าหมาย มีความสำเร็จสูง ถ้าเป็นตรงกันข้าม ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จสมหวังได้”

ผมได้นำพระบรมราโชวาทของพระองค์ มาปรับใช้ในองค์กรโดยตลอด หากภายในองค์กรเกิดปัญหาขึ้นไม่ว่าจะเรื่องเล็ก หรือเรื่องใหญ่ เราจะต้องแก้ปัญหาด้วยสติปัญญา สิ่งที่สำคัญอันดับแรก เราต้องตั้งสติให้ดีก่อนว่า ต้นเหตุของปัญหาเกิดจากสิ่งใด และจะใช้หลักการใดเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น จากนั้นจะต้องพิจารณาต่อว่าปัญหาดังกล่าวได้แก้ไขแล้ว สิ่งใดที่จะต้องระวังเพื่อไม่ให้ปัญหาเหล่านี้ เกิดขึ้นอีก

"พระบรมราโชวาท ที่พระองค์พระราชทานไว้ เป็นประโยชน์อย่างมากกับองค์กรของเรา รวมถึงประชาชนชาวไทย ที่ควรน้อมนำพระบรมราโชวาทมาใช้ในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน เพราะทุกปัญหาที่เกิดขึ้น เราสามารถแก้ไขได้ด้วยสติปัญญา"

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร... 12 ต.ค. 2560 12:17 12 ต.ค. 2560 22:37 ไทยรัฐ