วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส.นบส.10 (ต่อ)

โดย ซี.12

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอื่นและต้องมาอบรมเสริมที่สำนักงาน ก.พ.รุ่นนี้มีจำนวนกว่า 200 ราย ขอทำบันทึกไว้เป็นวันที่สามดังนี้

76.นางสาวอัมมร การชะนันท์ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล 77.พันจ่าตรีธานี แสงสง่า ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ 78.นายพัชรพล สมจร ผอ. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น 79.นางสาวสุดารัตน์ สุทธิบูรณ์ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 80.นายนราศักดิ์ ส่งศรีบุญสิทธิ์ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี

81.สิบตำรวจโทวิญญา พิทักษ์ชาติ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี 82.นายพรสิทธิ์ วิโรจน์ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย 83.นางยุพิน องอาจ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 84.นางสาวสุทัสสา สุขสว่าง ผอ.ทัณฑสถานหญิงสงขลา 85.นายสมภพ สังคุตแก้ว ผบ.เรือนจำพิเศษมีนบุรี 86.นางสาวพรพิมล ทองจันทร์ ผอ.สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี 87.นายมานพ ชมชื่น เลขานุการกรม กรมราชทัณฑ์ 88.นายภูมินทร์ เนียมครู เลขานุการกรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 89.นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม 90.นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี

91.นางอารมย์ พรหมสามพราน ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี 92.นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ ประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี 93.นายมาโนช แสง–ประเสริฐ แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 94.นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผอ.สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 95.นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 96.นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 97.นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ ผอ.ร.ร.มกุฏกษัตริย์ 98.นายวิเชียร ชุติมาสกุล ผอ.ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย 99.นายบุญจักรวาล รอดบำเรอ ผอ.ร.ร.มัธยมศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์ 100.นายณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

101.นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.ร.ร.ชุมชนมาบอำมฤต 102.นางชเนตตี วัจนะรัตน์ ผอ.ร.ร. วัดน้อยนพคุณ 103.นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 104.นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 105.นายไกรรัฐ สว่างเดือน ผอ.ร.ร.กระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” 106.นายบัญชร จันทร์ดา ผอ.ร.ร.ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 107.นายทองใส เทียบดอกไม้ ผอ.ร.ร.บ้านหนองสระพังโนนสะอาด 108.ว่าที่ร้อยตรีบรรจง มูลตรีแก้ว ผอ.ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 109.นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน ผอ.ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม 110.นายศิริชัย ไตรยราช ผอ.ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย

111.นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผอ.ร.ร.อนุบาลลำพูน 112.นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผอ.ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน 113.นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.ร.ร. หนองเรือวิทยา 114.นายสกล คามบุศย์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 115.นายวิทยา อรุณแสงฉาน ผอ.ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี 116.นายภักดี เหมทานนท์ ผอ.ร.ร.เบญจมราชูทิศ 117.นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก 118.นายอารีย์ วีระเจริญ ผอ.ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย 119.นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 120.นายโสภณ กมล ผอ.ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม

นี่เป็น 120 คนแรก อีก 100 กว่าคนต้องใช้เวลานำเสนอต่อไป.

“ซี.12”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง - ส.นบส.รุ่น 10ส.นบส.10 (ต่อ)

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอื่นและต้องมาอบรมเสริมที่สำนักงาน ก.พ.รุ่นนี้มีจำนวนกว่า 200 ราย ขอทำบันทึกไว้เป็นวันที่สามดังนี้ 12 ต.ค. 2560 11:20 13 ต.ค. 2560 11:20 ไทยรัฐ