วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
‘สุวพันธุ์’ เดินหน้าติวเข้มงาน อำนวยความยุติธรรม ลดเหลื่อมล้ำประชาชน

‘สุวพันธุ์’ เดินหน้าติวเข้มงาน อำนวยความยุติธรรม ลดเหลื่อมล้ำประชาชน

  • Share:

"รมว.ยุติธรรม" เดินหน้าติดตามงานอำนวยความยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

วันนี้ 11 ต.ค.60 ที่ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระดับพื้นที่ ภายใต้ “โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในด้านการอำนวยความยุติธรรมจากหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำปาง ลำพูน น่าน แพร่ และพะเยา ทั้งนี้ จากการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด พบว่า ปัญหาโดยส่วนใหญ่ในพื้นที่ คือ ปัญหายาเสพติด ปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และปัญหาการถูกฉ้อโกง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ทำงานเชิงรุก เพื่อทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการได้รับบริการในการอำนวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึง และเสมอภาค รวมทั้งติดตามสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป

ต่อจากนั้น เวลา 10.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา สถานแรกรับชั่วคราว สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา และเรือนจำจังหวัดพะเยา

หลังจากนั้น เวลา 13.00 น. ได้พบปะพูดคุยกับเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนและประชาชน ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ปืม เทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวขอบคุณส่วนราชการท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนที่ช่วยกันส่งเสริมให้สังคมและประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยความเสมอภาค ทั่วถึง และรวดเร็ว

สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดพะเยาในครั้งนี้เพื่อต้องการให้ทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนให้การอำนวยความยุติธรรม และการสร้างความเป็นธรรมเดินหน้าไปถึงประชาชนได้ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้ง 8 จังหวัด ทำให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างการรับรู้ และทำให้ประชาชนได้เข้าถึงการให้บริการด้านความยุติธรรมอย่างทั่วถึง โดยใช้กลไกเครือข่ายอาสาสมัครทุกประเภทเป็นแหล่งข้อมูลด้านงานบริการ รวมทั้งจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม

นอกจากนี้จะต้องประสานความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมผ่านการบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย อัยการจังหวัด ศาล ตำรวจ และเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนทุกส่วน เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระทรวงยุติธรรมพร้อมที่จะดูแล ช่วยเหลือและเคียงข้างพี่น้องประชาชนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ลดความเหลื่อมล้ำและนำความยุติธรรมไปสู่ประชาชนได้อย่างแท้จริง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้