วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส.นบส.10 (ต่อ)

โดย ซี.12


โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอื่นและต้องมาอบรมเสริมที่สำนักงาน ก.พ.รุ่นนี้มีจำนวนกว่า 200 ราย

วันนี้เริ่มที่นักบริหารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อคือ

31.นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตปศุสัตว์

32.นายสาโรช งามขำ ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา

33.นายจเด็ด กลิ่นชื่น ผอ.กองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

34.นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผอ.กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน

35.นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผอ. กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร

36.นางสาวรุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี

37.นายไพสิฐ เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดชุมพร

38.นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก

39.นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

40.นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

41.นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง

42.นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

43.นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

44.นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ผอ.กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

45.นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผอ.แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)

46.นายบัณฑิต รักษาดี ผอ.แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1

47.นายอำมาตย์ สุธรรมจรัส ผอ.สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

48.นายธวัชชัย ลัดกรูด ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) กรมป่าไม้

49.นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ ผอ.สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

50.นายภูมี ศรีสุวรรณ ผอ.สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

51.นางสาวชนานัญ บัวเขียว ผอ.สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

52.นางสาวนุสรา กาญจนกูล ผอ.สำนักกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา

53.นางปทมา สิงหรา ณ อยุธยา ผอ.สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

54.นายบัญญัติ วงศ์สว่าง ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง

55.นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี

56.นางสุดฤดี ศรีอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี

57.นางธารินี แสงสว่าง ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกรุงเทพมหานคร 1

58.นางนริศา ปานสอาด ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช

59.นางวราภรณ์ เปล่งแสง ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์

60.นางชลาทิพย์ โลหะศิริ ผอ.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ

61.นางวันทนา คันธาเวช ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี

62.นายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี

63.นางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง กรมคุมประพฤติ

64.นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสืบเสาะและพินิจ กรมคุมประพฤติ

65.นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ ผอ.กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ

66.นายชัยวิทย์ อรรถานนท์ ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี

67.นายพูมบัณฑิต ผิวสอาด ผอ. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่

68.นายอาณัติ สีหวัฒนะ ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

69.นางกตมน ทัลวัลลิ์ ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต

70.นางสาวนภสร สุ่มทอง ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์

71.นางสาววรรษชล ชัมภูชนะ ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

72.นายพลวัฒน์ หะไว ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี

73.นายสินชาย คุ้มศรีวงษ์ ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

74.นายบรรพต ลุพรหมมา ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย

75.นายฤทธา สังขศิลา ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

รายชื่อ ส.นบส.10 ยังมีต่อไปในวันพรุ่งนี้.

“ซี.12”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง - ส.นบส.รุ่น 10

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอื่นและต้องมาอบรมเสริมที่สำนักงาน ก.พ.รุ่นนี้มีจำนวนกว่า 200 ราย 11 ต.ค. 2560 11:07 12 ต.ค. 2560 13:32 ไทยรัฐ