วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Mini Greenhouses สวนหย่อมในโรงเรือนหลังน้อย

กรีนเฮ้าส์เป็นอาคารที่ชาวยุโรปสร้างไว้สําหรับปลูกต้นไม้ในช่วงฤดูหนาว เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี ด้วยรูปแบบที่สวยงามจึงทําให้ เป็นท่ีนิยมในบ้านเรา แต่ “สวนสรร” ฉบับนี้ขอย่อส่วนลงมาเป็นกรีนเฮ้าส์ขนาดมินิ สําหรับปลูกไม้กระถางไซส์เล็กหรือจัดสวนหย่อมน้อย ๆ เพื่อให้คุณนําไปวาง ตกแต่งภายในบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้น ช่วยสร้างพื้นท่ีสีเขียวรวมถึงบรรยากาศที่สดชื่น และน่าพักผ่อนไปพร้อมกัน